NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 3/2/2020

LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Tus neeg raug dab nyob Nkes Las Xes. (MK 5 : 1 - 20)

Lawv tuaj txog sab ntug dej ntuj tim ub, yog Nkes Las Xes teb chaws. Thaum Yes Xus nqes plhuav nkoj, tam sis ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv tawm hauv cov ntxa tuaj cuag Yes Xus : Nws yeej nyob hauv cov ntxa, tab yog xuas saw hlau khi nws, los tsis muaj leej twg pav tau nws li, vim lawv twb muab saw hlau pav nws, rau cuab rau nws, tsis kav nws ua saw hlau tu tas, ua cuab lov tas, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj tau nws. Niaj hnub niaj hmo, nws nyob hauv ntxa thiab nyob pem tej roob, nws nqov ntuj tsis tseg, thiab nws muab pob zeb los hlais nws. Thaum nws pom Yes Xus tseem nyob deb, nws khiav tuaj tos, nws txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, ces nws qw nrov nrov tias : “Yes Xus, Tswv Ntuj Nyob Siab Leej Tub, koj xav ua dab tsi rau kuv ? Kuv hu txog Tswv Ntuj los thov, koj txhob tsim txom kuv.”
Vim Yes Xus hais rau nws tias : "Dab tsis huv, koj tawm ntawm tus neeg no mus !"
Yes Xus nug nws tias : "Koj lub npe hu ua li cas ?"
Nws teb tias : "Kuv lub npe hu ua Npoj, vim peb coob kawg."
Nws thov Yes Xus heev kawg kom txhob ntiab nws tawm hauv lub teb chaws. Thaum ntawd, muaj ib pab npua coob coob tab tom noj zaub saum lub roob. Cov dab tsis huv thov Yes Xus tias : "Koj xa peb mus hauv cov npua ntawd, cia peb nkag mus hauv cov npua."
Yes Xus tso lus rau lawv. Ces cov dab tsis huv tawm mus, lawv nkag hauv cov npua. Ces tas pab npua dhia puag saum tsag rau hauv dej ntuj. Pab npua ntawd kwv yees muaj ob txhiab tus, tuag tas rau hauv dej ntuj. Cov zov npua tso tes khiav, lawv mus qhia lub moo ntawd rau hauv nroog thiab hauv cov zos. Ces neeg tuaj mus xyuas saib muaj xwm zeej dab tsi. Thaum lawv tuaj txog ze ntawm Yes Xus, lawv pom tus neeg raug dab Npoj hnav ris tsho, thiab nws meej pem lawm, mas lawv ntshai. Cov uas tau pom, lawv piav txog qhov Yes Xus ua rau tus raug dab, hos pab npua raug li cas. Ces lawv thov Yes Xus kom txav mus deb ntawm lawv teb chaws. Thaum Yes Xus nce mus hauv nkoj, tus neeg raug dab thov kom Yes Xus cia nws nrog Yes Xus mus. Tab sis Yes Xus tsis kheev, nws hais rau tus raug dab tias : "Koj rov mus tsev, rov mus nrog koj tsev neeg nyob, koj qhia lawv txog tas txhua yam uas Huab Tais tau ua rau koj thiab nws tau khuv leej koj li cas."
Tus raug dab rov mus, nws tshaj txhua yam uas Yes Xus ua rau nws nyob lub xeev Des Kas Pos Lis. Sawv daws qhuas kawg.

Add new comment

14 + 4 =