NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 31/1/2020

LIS PIAM 3 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS
Zaj paj lug hais txog lub noob txawj hlob thiab lub noob zaub roj. (MK 4 : 26-34)

Yes Xus hais tias : "Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo xws li ib tug neeg pov ib co noob rau nruab a : Nws txawm pw los nws sawv, hmo ntuj los nruab hnub, lub noob tuaj kaus thiab hlob, nws tsis paub tias lub noob hlob zoo li cas. Av xwb tim txawj xeeb kom hloov : xub ua yub tas, ua plab nab, ces nplej txhawv puv hnab. Thaum nplej siav, tus neeg ntawd xuas liag hlais tam sis ntawd, vim qoob siav lawm."
Yes Xus hais tias : "Peb yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? Thiab peb yuav ua paj lug qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas ? Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib lub noob zaub roj, uas thaum luag muab tseb rau hauv av, mas lub noob ntawd me tshaj lwm cov noob nyob ntiaj teb no. Tab sis thaum tseb tas lawd, lub noob hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv si ; nws ncau ceg deb, ces tej noog ya saum ntuj tau kev los nkaum hauv nws qhov ntxoov."
Yes Xus siv ntau hom paj lug zoo li no los qhia Lo Lus rau lawv, raws li lawv mloog tau. Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. Thaum tshuav cov thwj tim nrog nws nyob xwb, nws txhais txhua yam huv tib si rau lawv.

Kwv tij sawv daws, txhua txhua yam hauj lwm zoo uas peb tsim kom muaj, yog lawm ntawm peb tus Tswv, yog nws ua tus pub kom muaj ces thiaj muaj tau, txawm tias, peb yuav koom tes nrog nws thiab tsis koom kuj xij.
Peb ntseeg tias, Huab Tais yog tus pub txhua tsav txhua yam rau peb, thiab nws ua kom peb txoj hauj lwm zoo ntawd txawj loj hlob tuaj raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam, thov kom peb ua zoo thiab ua qhov ncaj ces peb tso siab tias, qhov hauj lwm ntawd yeej yuav tawm los zoo. 
Piv txwv tias peb cog tau ib thaj qoob zoo, peb tu zoo, ces cov qoob yeej txawj loj hlob zoo nkauj. Tej tsiaj txhu los kuj ib yam. Tab sis, peb yeej ntseeg tias, ib puas tsav yam tsiaj txhu qhoob loo yeej muaj tus tswv zov tus tswv saib xyuas nws thiaj loj hlob tau. Tej zaum peb yuav xav tias, tej ntawd yog los ntawm peb lub peev xwm xwb, tsis yog Tswv Ntuj pub. Tab sis, yog peb muab ua tib zoo xav, peb yuav pom tias, tej nroj tsuag xyoo ntoo thiab tej tsiaj qus, tsis muaj tus tu tus pub rau noj, nws kuj txawj loj hlob zoo nkauj, yeej yog muaj tus Tswv tsim pub kom loj nws thiaj loj hlob tau.
Yog li ntawd, peb ua dab tsi kuj xij, yog peb txawj ua kom zoo thiab koom tes nrog Tswv Ntuj, ces peb cov hauj lwm haj yam yuav tawm los zoo. Tsis hais kev khwv noj khwv haus, kev ua lag ua kam, los yog kev ua hauj lwm Tshaj Ntuj lus yog peb txawj thov Ntuj tas peb mam ua, mas peb cov hauj lwm yuav tawm los zoo dua.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

13 + 1 =