NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 24/10/2019

LK 12 : 49-53

49 "Kuv coj ib co hluav taws tuaj rau lub ntiaj teb, kuv yeej xav kom cov hluav taws ntawd twb cig lawm. 50 Kuv yuav tsum txais ib co kab ke ntxuav. Kuv ntxhov siab mus txog hnub uas tej ntawd tiav tas. 51 Nej puas xav tias kuv tuaj pub txoj kev thaj yeeb nyob ntiaj teb no ? Kuv hais rau nej, kuv tsis tuaj pub kev thaj yeeb, kuv coj kev sib ncaim tuaj. 52 Txij no mus, ib tse neeg muaj tsib leeg yuav sib ncaim, peb leeg yuav tiv ob leeg, ob leeg yuav tiv peb leeg : 53 sawv daws yuav sib ncaim, txiv yuav tiv tub, tub yuav tiv txiv, niam yuav tiv ntxhais, ntxhais yuav tiv niam, poj yuav tiv nyab, nyab yuav tiv poj." 

Add new comment

4 + 1 =