NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 23/12/2019

Zam Ntxuav Plig yug.

Lis piam 4 Caij Tos Huab Tais.

ZAM YUG LOS (LK 1 : 57-66)
Ntawm Es Lis Xas Npes, mas txog lub caij nws daws cev, nws yug tau ib tug tub. Cov neeg koom zej koom zos thiab nws cov kwv tij neej tsa hnov tias Huab Tais hlub Es Lis Xas Npes loj kawg. Lawv nrog Es Lis Xas Npes zoo siab. Thaum txog hnub yim, lawv tuaj ua lub cim txiav rau tus me nyuam. Lawv xav tis nws npe raws li nws txiv Ntxas Kas Lias lub npe. Nws niam hais tias : "Tsis yog. Tus me nyuam yuav hu ua Zam."
Lawv hais rau leej niam tias : "Tsis muaj ib tug hauv koj cov txheeb ze hu li ntawd."
Ces lawv piav tes rau leej txiv saib nws xav kom lawv tis tus me nyuam npe li cas. Leej txiv kom lawv muab ib daim txiag los, nws sau ntawv tias : "Nws lub npe hu ua Zam."
Sawv daws ceeb tas. Tam sis ntawd, leej txiv lub ncauj qhib plho, tus nplaig muag nthas, nws hais tau lus, nws cav txog Tswv Ntuj. Tsoom neeg nyob ze nkawd sawv daws tau ntshai kawg. Hos nyob pem toj siab hauv xeev Yus Das, sawv daws tham txog tej xwm ntawd. Cov uas tau hnov luag tham txog tej xwm no, muab khaws cia rau nruab siab, lawv hais tias : "Tus me nyuam ntawd yuav yog ib tug zoo li cas ?"
Huab Tais txhais tes yeej nrog nraim tus me nyuam ntawd tiag. 

Add new comment

1 + 5 =