NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 23/10/2019

LK 12 : 39-48

39 Nej to taub qhov no zoo mog ! Yog tias tus tswv tsev paub lub sij hawm twg tub sab yuav tuaj, nws yuav tsis cia tub sab tho qhov tsev. 40 Nej kuj ib yam thiab, nej yuav npaj kom txhij, vim yog lub sij hawm uas nej tsis nco faj, mas Neeg Leej Tub thiaj yuav tuaj ." 41 Ces Pob Zeb hais tias : "Huab Tais, koj hais zaj paj lug no, puas yog koj hais rau peb, los hais rau sawv daws ?" 42 Huab Tais teb hais tias : "Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb thiab xyuam xim, uas tus tswv tsev yuav tsa nws saib tus tswv cov tub zog, kom thaum txog caij nws faib hmoov nplej rau lawv ? 43 Yog thaum tus tswv rov los txog, nws pom tus tub txib tab tom lis nws tej num, mas tus tub txib no txoj hmoov yuav zoo. 44 Kuv hais tseeb rau nej, tus tswv yuav tsa nws saib tus tswv lub cuab tam tas huv si. 45 Tab sis yog tus tub txib ntawd xav hauv siab tias 'kuv tus Tswv yuav los lig,' ces nws muab tus tswv tej tub txib ntxhais txib ntaus, nws noj nws haus kom qaug. 46 Tus tub txib no tus tswv yuav los txog hnub uas nws tsis nco faj, thiab lub sij hawm uas nws tsis paub. Tus tswv yuav ntiab tus tub txib mus nrog cov tsis hwm Ntuj nyob. 47 Tus tub txib uas nws yeej paub qhov uas tus tswv xav kom ua, tab sis nws tsis npaj dab tsi li, thiab tsis tau ua raws li qhov tus tswv xav kom ua, mas tus tub txib ntawd yuav mag tus tswv rab nplawm ntau teg. 48 Hos tus tub txib uas yeej tsis paub qhov uas tus tswv xav kom ua, thiab nws kuj tau ua tej yam tsim nyog ntaus, mas nws yuav mag tus tswv nplawm sib me ntsis. Tus uas Ntuj tau pub ntau rau, Ntuj yuav taij ntau rov qab. Tus uas Ntuj tso ntau yam rau nws ceev, mas Ntuj yuav kom nws xa ntau dua rov qab.  

Add new comment

3 + 1 =