NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 20/10/2019

LK 18 : 1 – 8

1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv, nws qhia lawv tias yuav tsum teev Ntuj tsis tseg, txhob ntaus siab yau. Yes Xus hais tias : 2 Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug txwj laus txiav txim, nws tsis ntshai Tswv Ntuj thiab tsis hwm leej twg li. 3 Muaj ib tug poj ntsuam nyob hauv lub nroog ntawd tuaj cuag tus txwj laus txiav txim, nws hais tias : "Thov koj pab tsa kuv cai tiv tus neeg ntxub kuv." 4 Tus txwj laus tsis quav ntsej, nws ncua ntev ntev. Tab sis ntev mus nws xav tias : "Tab yog kuv tsis hwm Tswv Ntuj thiab tsis ntshai ib tug neeg li, 5 tsis kav tus poj ntsuam ntawd txob kuv dhau, kuv yuav tsa nws cai tiv tus ntxub nws, kom xwv nws txhob tuaj txob kuv thiab txhob ua kuv dias taub hau ntxiv." 6 Ces Huab Tais hais tias : "Nej mloog tus txwj laus txiav txim siab tsis ncaj cov lus saib. 7 Thaum Tswv Ntuj cov xaiv ua hnub ua hmo hu txog nws tsis tseg, Tswv Ntuj yuav tsis tsa lawv cai lod ? Nws yeej ua siab ntev rau lawv. 8 Kuv hais rau nej, Tswv Ntuj yuav tsa lawv cai sai sai. Tab sis thaum Neeg Leej Tub rov los, nws puas yuav pom neeg ntseeg nyob ntiaj teb ?"

 

Kwv tij sawv daws, nyob rau hauv zaj no Huab Tais Yes Xus piav ib zaj paj lug txog tus poj ntsuam thiab tus txwj laus txiav txim, uas nws yog ib tug txiav txim tsis ncaj, vim nws tsa cai rau tus muab nyiaj xiab nws, tiam sis hnub no nws pab tus poj ntsuam vim rau qhov tus poj ntsuam pheej taij pheej txob nws.

Zaj no qhia tseeb tias, tus uas txawj taij txawj thov, mas yuav muaj tus pub rau nws. Yog li ntawd, peb yuav tsum nquag thov Ntuj tas mus li, tsis txhob qaug zog, thiab txhob maj tag kev cia siab.

Tej zaum ib txhia yuav xav tias, ua cas Tswv Ntuj hlub peb,
Tswv Ntuj ho tsis cia li pab peb, es pheej cia peb taij peb thov mam pub.

Hais txog kev thov Ntuj, ntau ntau zaus Huab Tais Yes Xus muab Tswv Ntuj piv zoo yam li peb niam thiab peb txiv. Tswv Ntuj yeej hlub peb kawg, tiam sis, nws yuav pub rau peb raws li qhov tsim nyog pub nws thiaj pub, yog tsis tsim nyog pub nws kuj tsis pub thiab. Yam li peb niam thiab txiv los yeej zoo ib yam li ntawd. Yog tus me nyuam taij qhov tsis tsim nyog,mas niam thiab txiv yeej tsis pub rau nws ib zaug.

Piv txwv tias ; nej tus me nyuam los taij nej ib qho nyiaj, nej puas yuav nug tias, nws coj mus ua dab tsi ? yog tsim nyog nej li pub, hos tsis tsim nyog mas nej kuj tsis pub, los yog nej yuav cia li pub rau nws, nej tsis nug dab tsi kiag li. Nej puas yuav ua tau li ntawd, vim yog nej ua li ntawd, thaum tus me nyuam coj nej qhov nyiaj mus siv rau tej yam tsis zoo, mas qhov kawg, qhov txhaum ntawd yuav poob rov los txog nej ua niam ua txiv, ua rau nej tau txhawj xwb.

Nyob nyob tus me nyuam twb tsis taij, niam txiv puas cia li yuav ib yam khoom rau tus me nyuam, yog nej ua li ntawd, ob peb hnub tom qab tus me nyuam muab pov tseg kiag, vim nws saib qhov khoom tsis muaj nqe. Tab sis, yog tus me nyuam tsa ncauj thov niam thiab txiv tias, nws ntshaw yam khoom no, nws xav tau qhov no, yog niam txiv yuav pub rau nws, mas nws yuav zoo siab tshaj thiab txuag qhov khoom zoo heev.

Li ntawd mas hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj qhia kom peb yuav tsum thov Ntuj, thiab taij tej yam uas tsim nyog rau peb lub neej, mas Tswv Ntuj yuav pub rau peb raws li peb thov xwb, vim nws yog peb Txiv nyob saum Ntuj, nws yog tus tsom kwm peb lub neej, yog peb ntseeg txog nws thiab tso siab rau nws, ces nws yuav pab peb.

Lo lus tias : “Thov Ntuj tas mus li,” tsis yog tias, kom peb yuav thov Ntuj tsis paub so, los tsis paub xaus, tab sis, peb yuav tsum niaj hnub thov Ntuj pab peb tas zog.

Tus Txwj Laus Txiav Txim uas nyob rau hauv zaj Huab Tais Yes Xus piav txog no, Huab Tais Yes Xus hais tias, nws yog ib tug neeg tsis hwm Ntuj thiab tsis ntshai leej twg. Txhais tau tias, nws yog ib tug nom loj, muaj suab nto npe, thiab nws tsis yog neej coj ncaj. Nws txais nyiaj qab rooj thiab tsa cai rau cov muab nyiaj xiab nws xwb.  Hos tus poj ntsuam uas tuaj thov tus txwj laus ntawd yog ib tug neeg pluag, txom nyem thiab tsis muaj ib yam dab tsi li. Tiam sis, tus poj ntsuam pheej tuaj taij tuaj txob nws tas zog.

Ces qhov kawg tus txwj laus thiaj xav tias ; tab yog kuv tsis ntshai Ntuj, tsis ntshai leej twg, tiam sis tus poj ntsuaj no tuaj txob kuv dhau lawm, ua rau kuv tsis tau zoo nyob, ntshe kuv yuav tau pab nws txiav txim kom tas nws rooj plaub, nws thiaj li tsis tuaj txob kuv ntxiv lawm.

Qhov no qhia tau tias, tus txwj laus txiav txim swb rau tus poj ntsuam txoj kev taij thov kom pab nws.

Zaj no Huab Tais Yes Xus xav qhia peb txog kev nquag thov nquag taij, ces thiaj yuav muaj tus cev tes pab. Tiam sis, yog yuav muab piv txog ntawm tus Txwj Laus thiab Huab Tais Tswv Ntuj lub siab, mas sib txawv deb kawg kiag. Vim tus txwj laus ntawd yog neeg siab tsis ncaj, tiam sis, Huab Tais Tswv Ntuj yog tus Tswv hauv txoj kev ncaj ncees, nws siab zoo thiab siab ncaj dua ntais.  

Qhov ob tuaj tus poj ntsuam thiab tus txwj laus kuj tsis yog txheeb ze, tiam sis, ntawm peb cov ntseeg sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj me nyuam, yog li ntawd, yog peb txawj thov mas Tswv Ntuj yeej pab peb xwb, nws tsis xyeeb peb pov tseg ib zaug.

Huab Tais Yes Xus hais zaj no, nws xav kom peb txawj tso siab rau Tswv Ntuj, thiab kom peb muaj lub siab ntseeg ruaj ntseeg khov, peb txhob ua siab me, txhob ntaus siab yau, tab yog tus neeg phem uas nws kaus luag noj, thiab tsa cai rau cov neeg muaj nyiaj zoo yam li tus txwj laus ntawd, qhov kawg nws twb txawj pab tus poj ntsuam. Yog li ntawd, Huab Tais Tswv Ntuj uas yog peb tus Tswv, nws yog peb Leej Txiv nyob saum Ntuj, yog peb txawj thov, mas nws haj yam yuav pab peb, vim nws hlub peb.

Kwv tij sawv daws hnub no kuv tuaj ntsib nej sawv daws li no xwb, thov kom Tswv Ntuj nrog nej nyob thiab foom koob hmoov pub rau nej sawv daws, lwm lub lis piam peb mam rov los sib ntsib dua, nyob zoo sawv daws.

Add new comment

6 + 6 =