NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 19/12/2019

Lis piam 3 Caij Tos Huab Tais.

ZAM NTXUAV PLIG YUAV YUG LOS. (LK 1 : 5 - 25)
Lub zim txwv Hes Los ua vaj kav Yus Das teb, muaj ib tug Leej Choj hu ua Ntxas Kas Lias, nws yog phiaj Leej Choj As Npias. Nws poj niam hu ua Es Lis Xas Npes, yog As Loos ib tug ntxhais xeeb ntxwv. Nkawd ob niam txiv yog neeg ncaj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nkawd ua raws nraim li Huab Tais cov lus qhia thiab cov cai tas huv si, tsis muaj ib qho xyeej. Nkawd tsis muaj me nyuam li, vim Es Lis Xas Npes xeeb tub tsis tau, thiab nkawd hnub nyug kuj laus lawm.
Muaj ib hnub, Ntxas Kas Lias tab tom leg Leej Choj txoj kab xwm nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, vim txog lub caij nws phiaj Leej Choj rov leg kab xwm. Lawv ntaus txheeb raws li cov Leej Choj kev cai ua kam, ces Ntxas Kas Lias raug ua tus chaws mus hlawv xyab hauv Huab Tais Kem Ntshiab. Lub caij hlawv xyab, tas tsoom pej xeem teev Ntuj nyob sab nraud.
Huab Tais tus Tshiab tawm tuaj sawv ntsug nyob ntawm lub thaj xyab sab xis rau nws pom. Ntxas Kas Lias pom dheev, nws ua siab nphau npog, nws ntshai kawg. Tab sis tus Tshiab hais rau Ntxas Kas Lias tias : "Ntxas Kas Lias, koj txhob ntshai, vim Ntuj mloog koj cov lus thov. Koj poj niam Es Lis Xas Npes yuav yug ib tug tub rau koj, koj yuav tis nws npe hu ua Zam. Nws yuav ua kom koj kaj siab thiab zoo siab tas nrho. Thaum nws yug los, coob leej kuj yuav zoo siab. Vim nws yuav yog ib tug loj nyob ntawm Huab Tais xub ntiag. Nws yuav tsis haus kua txiv cawv, tsis haus cawv ntsim. Txij nruab thiab los, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav nyob puv hauv nws. Nws yuav coj coob leej tub His Xas Lais rov los rau Huab Tais, lawv tus Tswv Ntuj. Nws yuav taug kev mus ntawm Huab Tais hauv ntej. Nws yuav tau Es Lias lub tswv yim thiab lub hwj huam, kom nws coj cov ua txiv lub siab rov los rau lawv cov me nyuam, coj cov neeg qig lus rov los taug cov neeg ncaj txoj kev thoob tsib. Nws yuav npaj ib haiv neeg qhib siab lug tos Huab Tais." 
Ntxas Kas Lias hais rau tus Tshiab tias : "Dab tsi yuav ua kom kuv paub tias yuav muaj tuaj li ntawd ? Vim kuv yog ib tug neeg laus, hos kuv poj niam kuj muaj hnub nyoog lawm."
Tus Tshiab teb tias : "Kuv yog Nkas Nplias. Kuv sawv nraim ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nws xa kuv tuaj hais lus rau koj thiab fi tsab xov zoo no rau koj. Vim koj tsis ntseeg kuv cov lus uas thaum txog sij hawm yuav tsheej xeeb, mas koj yuav nyob ntsiag to hais tsis tau lus mus txog hnub tej xwm ntawd tshwm sim tuaj."
Tsoom pej xeem tos Ntxas Kas Lias, lawv xav tsis thoob tias vim li cas Ntxas Kas Lias thiaj nyob ntev hauv kem ntshiab. Thaum nws tawm los, nws hais tsis tau lus rau lawv, ces lawv to taub tias nyob hauv kem ntshiab nws tau pom ib yam yees tawm tuaj. Ntxas Kas Lias piav tes rau lawv, nws hais tsis tau lus. Thaum tas nws lub sij hawm leg kab xwm lawm, ces nws rov mus tsev. Tsis ntev tom qab, Ntxas Kas Lias poj niam Es Lis Xas Npes xeeb tub. Es Lis Xas Npes tsiv nraim nyob hauv tsev tau tsib hlis. Nws hais tias : "Huab Tais ua qhov no rau kuv, txog caij nws dauv muag ntsia kuv, nws thau kuv txoj kev txaj muag ntawm zeej tsoom."

Add new comment

8 + 4 =