NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 17/1/2020

CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Yes Xus kho ib tug tuag ceg zoo. (MK 2 : 1 - 12)

Ob peb hnub tom qab, Yes Xus rov los hauv Kas Fas Naus, sawv daws paub tias Yes Xus nyob hauv tsev. Ces neeg tuaj sib sau coob coob ua ke, tsis tshuav chaw seem ntawm qhov rooj li. Yes Xus qhia Lo Lus rau sawv daws. Muaj plaub leeg nqa ib tug tuag ceg tuaj rau Yes Xus. Lawv tsis tau kev nqa tus tuag ceg los rau Yes Xus vim neeg coob dhau, ces lawv yaws lub ruv tsev ncaj qhov chaw Yes Xus nyob, lawv tho qhov saum ruv tsev, lawv dauv lub txaj uas tus tuag ceg pw nqes los. Yes Xus pom lawv lub siab ntseeg, nws hais rau tus tuag ceg tias : "Me kwv, koj cov txhaum daws tas lawm."
Muaj ib co kws Ntawv Ntshiab nrog tsoom neeg zaum nyob ntawd, lawv xav hauv nruab siab tias : "Tus neeg ntawd hais dab tsi li ntawd ? Nws thuam Ntuj ! Leej twg thiaj daws txhaum tau ? Tsuas kawg Tswv Ntuj tib leeg xwb."
Tab sis Yes Xus lub tswv yim paub tam sis ntawd tias lawv xav qhov ntawd hauv siab, nws thiaj hais rau lawv tias : "Ua cas nej xav tej zaj zoo li no hauv nej siab ? Lo lus twg yog lo hais yooj yim dua rau tus tuag ceg : Yog lo tias 'Koj cov txhaum daws tas', los yog lo tias : ‘Koj sawv, nqa koj lub txaj, koj mus’ ? Ua li mas, nej yuav paub tias Neeg Leej Tub muaj hwj huam daws txhaum tau nyob ntiaj teb no."
Ces Yes Xus hais rau tus tuag ceg tias : "Kuv hais rau koj, koj sawv, nqa koj lub txaj, koj rov mus tsev."

Tus tuag ceg sawv tsees. Nws nqa hlo nws lub txaj tam sim ntawd, nws hla sawv daws xub ntiag tawm mus. Cov neeg nyob ntawd yoob tas, lawv cav txog Tswv Ntuj, thiab lawv hais tias : "Peb tsis tau pom dua ib yam zoo li ntawd ib zaug li."

Nyob rau hauv zaj no peb yuav pom txog tias muaj neeg coob tuaj sib sau ua ke hauv ib lub tsev, los yog ib thaj chaw. Ib txhia tuaj kuj yog vim lawv xav pom Tswv Ntuj lub hwj huam, ib txhia kuj tuaj vim xav hnov Huab Tais Yes Xus cov lus qhia, ib txhia kuj tuaj vim lawv xav kom Huab Tais Yes Xus kho lawv tej mob nkeeg, ib txhia kuj tuaj vim lawv muaj lub siab ntseeg txog Tswv Ntuj.
Qhov no yog ib tug yeeb yam uas zoo li lub sij haum thaum peb tuaj mus sib sau teev Ntuj ua ke, vim muaj Huab Tais Yes Xus nyob nruab nrab peb, peb hnov nws cov lus thiab muaj Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj huam nqes los nyob rau hauv peb sawv daws. 
Nyob rau hauv txoj kev ntseeg no, ua rau peb tau txais kev cawm, Huab Tais Yes Xus tau kho peb, tsis hais sab cev nqaij, los yog sab ntsuj pilg kom rov ntshiab huv, thiab peb tau txais kev zam txhaum ntawm Huab Tais Yes Xus. Qhov no yog ib qho qhia meej tias, thaum muaj ib pawg neeg ntseeg, mas Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nqes los nyob rau hauv lawv tas mus li.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

15 + 0 =