NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 16/1/2020

CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Yes Xus kho ib tug mob ruas zoo. (MK 1 : 40 - 45)

Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias : "Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv."
Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias : "Kuv xav. Koj rov huv mas."
Tam sim ntawd, tus mob ruas tso tus neeg ntawd tseg, nws cia li huv hlo. Yes Xus qhuab qhia nws nruj nruj thiab kom nws rov mus tam sis ntawd. Yes Xus hais rau nws tias : "Koj ua twj ywm, txhob qhia dab tsi rau leej twg li. Koj mus thws koj lub cev rau tus leej choj saib, thiab mus cev paj tshab ntxuav koj raws li Mais Xes qhia, ua puav pheej rau luag pom."
Tab sis tus neeg ntawd tawm plaws mus, nws pib tshaj tej ntawd thiab mus hais rau txhua qhov. Ces Yes Xus tsis tau kev tab meeg mus hauv ib lub nroog li. Nws nyob sab nroog nraud, ntawm tej qhov chaw tsis muaj neeg. Neeg tseem tuaj tas qhov txhia chaw tuaj cuag nws. 

Kwv tij sawv daws, nyob rau peb lub neej niaj hnub nyem no, muaj kev sib ntxub sib khib, muaj kev sib cais koj pab kuv pawg, ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb, txhua yam no, yog vim tib neeg tsis txawj xav. Peb yuav tsum nco ntsoov tias, txhua tus neeg puas leej yog Tswv Ntuj tsim los, kom zoo xws li Tswv Ntuj tus duab, kom peb muaj lub tswv yim txawj ntse dua txhua yam tshiaj txhu nyob rau lub qab ntuj no. tab sis, peb tsis txawj sib hlub. Peb ntsia tsis pom Tswv Ntuj txoj kev hlub uas nws xub muab rau peb. 
Nyob rau hauv zaj no, Huab Tais Yes Xus ua rau peb pom tias, Tswv Ntuj hlub neeg npaum li cas. Huab Tais Yes Xus qhia kom peb paub tias, Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb, nws khuv leej neeg tas nrho, nws tsis hlub ib tug tseg ib tug, thiab nws tsis ntxub tsis khib leej twg. Nws xav kom peb txawj coj raws li nws. Mas lub ntiaj teb neeg thiaj muaj kev thaj yeeb. 
Huab Tais Yes Xus tuaj cawm cov neeg raug mob nkeeg, nws tsis yog cawm lawv sab cev nqaij daim tawv xwb, tiam sis, nws xav cawm lawv sab ntsuj plig huv tib si.
Kwv tij sawv daws, qhov loj tshaj nyob hauv peb kev ua neej, tsis yog kev nrhiav noj nrhiav haus xwb, tiam sis, peb yuav tsum nrhiav kom tau kev dim nyob hauv peb tus ntsuj plig thiab.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 8 =