NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 12/11/2019

LK 17 : 7-10

Zoo siab tsob hwb xws li ib tug tub txib.

 7 "Nyob hauv nej, yog leej twg tus tub txib mus laij teb, los nws mus zov tsiaj lawm, thaum nws rov tom teb los txog, nej leej twg yuav hais rau nws tias : "Koj tsuag tsuag los zaum noj mov ?" 8 Ntshai nws yuav hais rau tus tub txib tias : "Koj ua hmo rau kuv, koj sia siv, koj rau mov rau kuv. Thaum kuv noj kuv haus tas, mas koj mam li noj haus tom qab." 9 Tus tub txib ua raws li nws tus tswv txib, tus tswv puas pom nws txiaj ntsim ? 10 Nej kuj zoo ib yam li ntawd : thaum nej ua tas txhua yam raws li tej lus luag txib nej, mas nej hais tias : "Peb yog ib co tub txib tsis muaj nqi ; peb ua qhov uas peb yuav tsum ua."

 

Nyob rau hauv peb lub neej thiab peb kev ua hauj lwm txhua txhia hnub, yog peb tau ua ib yam hauj lwm zoo pab luag lwm tus, mas peb yeej xav kom luag ntiav peb thiaj ua. Los yog thaum tau pab luag tej, peb cia siab tias, muaj ib hnub luag yuav pauj rov rau peb. Tab sis, nyob rau hauv zaj no, hais txog “Tus Tub Txib.” Uas yog zoo li ib tug qhev. Nyob rau txheej thaum ub, mas cov neeg muaj nyiaj lawv muaj cai siv lawv tej nyiaj los muas tej tug qhev los rau lawv txib thiab coj los siv dag siv zog. Tus qhev ntawd, mas zoo li tus tus tswv ib yam khoom siv xwb, lawv muaj cai siv tus qhev ua hauj lwm rau lawv ywj siab, thiab tus qhev tsis muaj cai yuav thov kom tus tswv them nqi ntxiv rau nws. Tus qhev tsuas muaj cai ua kom tus tswv zoo siab xwb, ces tus tswv thiaj pub mov rau tus qhev noj thiab pub chaw rau nyob xwb. Tab yog tus qhev txoj sia los yog tus tswv li. 
Kwv tij sawv daws, nyob rau hauv zaj  no Huab Tais Yes Xus xav qhia peb tias ; peb muaj txoj hmoo zoo dua tus qhev, los yog ib tug tub txib zoo li ntiaj teb neeg cov qhev. Vim tias ; ntiaj teb neeg cov qhev, mas lawv tsis muaj feem los faib tus tswv lub cuab tam los ua lawv tug, lawv tsuas ua qhev mus ib sim xwb. 
Thaum peb los txais kev ntseeg, nyob rau hauv Huab Tais lub Cim Ntxuav, ces peb lub cev thiab peb tus ntsuj plig yog Tswv Ntuj li neeg lawm. Peb zoo yam li tus tub txib, uas los thov nkaum hauv Tswv Ntuj lub xub ntiag, tab sis, Tswv Ntuj hlub peb yam li peb yog Tswv Ntuj tusme nyuam, tiam sis, thaum peb tau los ua Tswv Ntuj cov me nyuam lawd, Tswv Ntuj kuj tsis xav cia peb nyob twj ywm xwb, nws xav kom peb yuav tsum ua hauj lwm zoo, yog cov hauj lwm hlub thiab pab luag tej.
Li ntawd, peb kuj yog zoo li nws cov tub txib los yog cov tub teg tub taw thiab. Thaum peb ua hauj lwm peb yuav tsis thov kom Tswv Ntuj them nqi zog rau peb, thiab peb yuav tsis vam kom Tswv Ntuj pauj rau peb. Vim tias, Tswv Ntuj tsis xav kom peb ua neeg muab hlob, Tswv Ntuj xav kom peb ua ib co me nyuam ntxim nyiam thiab mloog lus, mas qhov kawg  Tswv Ntuj thiaj yuav muab nws lub cuab tam los faib rau peb.
Li ntawd, peb cov ntseeg sawv daws, puas muaj ib zaug uas peb xav tias, peb yuav zoo siab ua hauj lwm rau Tswv Ntuj yam dawb huv, uas peb tsis ntshaw kom luag lwm tus them nqe zog rau peb, los yog tsis vam txog Tswv Ntuj pauj rau peb.

 

Add new comment

3 + 2 =