NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 11/1/2020

Lis piam 2 Caij Yes Xus Yug Los

Zam ua tim khawv txog Yes Xus. 9Z 3 : 22 - 30)
Dua li ntawd, Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau teb chaws Yus Das, nws nrog lawv nyob, nws ua kab ke ntxuav. Zam kuj ua kab ke ntxuav nyob Es Noos, ze Xas Lis, vim nyob ntawd muaj dej ntau, tsoom neeg tuaj cuag nws, lawv txais kab ke ntxuav. Thaum ntawd, Zam tseem tsis tau raug luag muab kaw hauv tsev loj faj.
Muaj ib zaug, Zam cov thwj tim nrog ib tug Yus Das sib cav txog qhov ntxuav kev txhaum. Lawv los cuag Zam, lawv hais rau nws tias : "Las Npis, tus uas nrog koj ua ke nyob sab dej Yos Las Das tim ub, tus uas koj ua tim khawv hais txog nws, saib zaum no nws ua kab ke ntxuav thiab, tas ib tsoom neeg tuaj cuag nws."

Zam teb tias : "Neeg muab tsis tau ib yam dab tsi los ua nws tug, yog Ntuj tsis pub rau nws. Nej yog cov tim khawv hnov kuv hais tias : Kuv tsis yog Leej Pleev, kuv yog tus Ntuj xa tuaj mus ua nws ntej. Tus tau nkauj nyab, yog nraug vauv. Tab sis nraug vauv tus phooj ywg sawv ntsug nyob ntawd, hnov nraug vauv. Nraug vauv lub suab ua nws zoo siab. Qhov ntawd yog qhov ua rau kuv zoo siab, kuv txoj kev zoo siab phwj hauv kuv. Tus ntawd yuav tsum hlob tuaj, hos kuv yuav me zuj zus.”

Nyob rau hauv zaj no, Zam Ntxuav Plig cov thwj tim lawv tsis to taub txog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, lawv tsis paub txog Tswv Ntuj lub luag hauj lwm, ces thaum lawv hnov tias Huab Tais Yes Xus ua kab ke ntxuav rau ib zeej tsoom neeg nyob sab xeev Yus Dias, ua rau lawv tsis tshua zoo siab pes tsawg, vim lawv tsis xav kom lwm tus zoo dua lawv tus Xib Hwb. Lawv pom tias, Huab Tais Yes Xus ua kab ke ntxuav rau zeej tsoom zoo yam li Zam Ntxuav plig, ces lawv los qhia Zam. Tab sis, nyob rau ntawm Zam, uas yog Tswv Ntuj tus tub txib pheej xeeb, mas nws to taub zoo txog Tswv Ntuj lub luag hauj lwm. Zam paub zoo txog nws txoj hauj lwm, nws zoo siab ua raws li Huab Tais Tswv Ntuj lub siab nyiam, kom Tswv Ntuj txoj hauj lwm tiav mus, thiab nws tsis vam ib yam dab tsi lo pauj, ces txoj kev zoo siab ntawm Zam Ntxuav Plig thiaj hlob tiav. Thaum nws tau ua txhua yam hauj lwm mus raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam, kom zeej tsoom pom tseeb txog Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus, tab yog Zam yuav ploj mus kuj xij.
Kuj yog ib qho zoo uas peb yuav thov Ntuj kom txhua tsav txhua yam hauv peb lub neej mus raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam. Peb tsis xav ua ywj peb siab, tiam sis, peb xav ua qhov xis Tswv Ntuj siab.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

10 + 9 =