NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 10/11/2019

LK 20 : 27-38

Cov tuag yuav sawv rov los.

27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los. 28 Lawv nug Yes Xus tias : "Mais Xes sau cia rau peb tias : Yog leej twg tus kwv tij tuag lawm, tseg poj niam cia tsis tau muaj me nyuam li, mas tus kwv yuav tsum qaws tus poj ntsuam kom tsa tau tus kwv tij uas tuag lawd lub keeb sawv. 29 Muaj xya leej kwv tij. Thawj tug yuav poj niam, nws tuag tsis tau muaj tub ki. 30 Tus ob kuj tuag ib yam li ntawd. 31 Tus peb qaws tus poj niam. Tas lawv xya leej puav leej tuag tsis muaj tub ki li. 32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag lawm thiab. 33 Ua li mas lub zim txwv neeg tuag yuav sawv rov los, tus poj niam ntawd yuav yog tus twg poj niam ? Vim lawv xya leej tau yuav nws ua poj niam." 34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : "Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm. 35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv. 36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub. 37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj. 38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj."

 

Kwv tij phooj ywg sawv daws, hais txog txoj kev tuag, yog ib yam uas peb txhua txhia tus neeg yeej khiav tsis dhau, vim txhua yam uas muaj sia nyob rau hauv lub qab Ntuj no muaj tshwm sim los thiab kuj yuav muaj ploj mus. Tab sis, hnub no peb hnov Huab Tais Yes Xus lo lus tias, tus uas ntseeg txog Tswv Ntuj thiab ua raws li Tswv Ntuj cov lus qhia, tab yog  nws tuag lawm los, nws yuav sawv rov los muaj txoj sia dua ib zaug ntxiv, thiab yuav tsis tuag ntxiv lawm.

Lo lus no yog ib lo lus qhia tshiab, uas neeg ntiaj teb feem coob tsis ntseeg tias, neeg yuav sawv rov los tau. Thaum ub nyob rau Huab Tais Yes Xus tiam neeg, cov Xas Dus Kais yog cov tsis ntseeg txog lo lus no, nyob rau lub caij tam sim no, tsis kav, coob leej kuj tseem tsis ntseeg txog lo lus no thiab. Tab sis, peb cov ntseeg sawv daws, peb yeej paub meej lawm hais tias, Huab Tais Yes Xus twb tau tuag thiab sawv rov los lawm. Tsis tas li ntawd, nws tseem ciaj sia nyob txog niaj hnub nyem no.

Txawm tias tsis muaj leej tus txog kev sawv rov los dua ib zaug ntxiv, zoo yam li cov Xas Dus Kais uas tuaj ntsib Huab Tais Yes Xus nyob rau hauv hnub no. Cov Xas Dus Kais lawv cav Huab Tais Yes Xus tias, nyob rau hauv Mais Xes txoj cai tsis muaj sau txog kev sawv rov los. Tab sis, Huab Tais Yes Xus teb meej rau lawv thiab taw rau lawv pom tias, nyob hauv Mais Xes phau ntawv, zaj hais txog tsob ntoo pos sau hais tias ; Tswv Ntuj yog Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, yog His Xas Has tus Tswv Ntuj thiab yog Yas Kos tus Tswv Ntuj. Li ntawd, Huab Tais Tswv Ntuj tsis yog cov neeg tuag tus Tswv Ntuj, tiam sis, nws yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Txhais tau hais tias, Has Nplas, His Xas Has thiab Yas Kos lawv tsis yog cov neeg tuag, tiam sis, lawv yog cov neeg ciaj uas twb tau sawv rov los thiab muaj txoj sia nrog Tswv Ntuj nyob mus li lawm. Lo lus no, thiaj ua rau cov Xas Dus Kais tsis pom qab yuav cav Huab Tais Yes Xus ntxiv.

Kwv tij sawv daws, tsim nyog peb yuav ua hauj lwm thiab coj lub neej zoo li cov neeg ciaj sia. Zoo yam li zaj nyeem ob tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug caw peb thov Ntuj rau nws, ib yam li peb thov Ntuj pab luag tej. Li ntawd, kev coj Tswv Ntuj txoj kev hlub mus rau luag lwm tus kuj yog ib qho tsim nyog peb yuav ua.

Add new comment

4 + 8 =