NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 8 LUB 4 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL3 : 11 – 26) 
Tus tuag ceg tsis tso Pob Zeb thiab Zam nkawd tseg li. Ces tas tsoom pej xeem ntshai, lawv khiav tuaj vij nkawd nyob hauv lub qab ruv tsev uas hu ua Xas Los Moos. Pob Zeb pom li ntawd, nws hais rau tsoom pej xeem hais tias “Cov His Xas Lais, vim li cas nej poob siab rau qhov ntawd ?

Vim li cas nej qhov muag ntsia ntsoov rau peb, xws li peb yog neeg muaj hwj huam thiab txawj thov Ntuj, ua kom tus neeg ntawd mus taus kev ?

Yog Has Nplas Has, His Xas Has, thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj, thiab peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj muab koob meej rau nws tus tub txib Yes Xus, uas nej muab nws ntes. Thaum Pis Las Tos xav tso nws mus, mas nej tsis kam lees nws.

Nej tsis lees tus siab Ntshiab thiab siab Ncaj. Nej thov kom luag zam rau ib tug tua neeg. Hos nej muab tus Tswv pub txoj sia tua. Tiam sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los lawm. Peb ua tim khawv pom.

Yog vim peb ntseeg txog nws lub npe, mas nws lub npe thiaj li ua kom tus neeg ntawd muaj zog, uas yog tus nej pom kam nws thiab paub nws. Yog txoj kev ntseeg txog Yes Xus tsa tus neeg ntawd kom nws lub cev zoo hlo rau ntawm nej xub ntiag.

Kwv tij sawv daws, kuv paub hais tias thaum nej ua li ntawd, nej yeej tsis paub dab tsi. Nej cov nom los kuj tsis paub thiab. Li ntawd, Tswv Ntuj ua raws li nws tau xuas cov Yaj Saub lub ncauj xub hais ntxov los tias nws Leej Pleev yuav raug luag tsim.

Ua li mas nyem no, nej yuav thov txhaum thiab nej yuav tig los hloov ib lub siab tshiab kom Ntuj so nej cov txhaum. Ces Huab Tais yuav pub ib co sij hawm zam rau sawv daws, thiab nws yuav xa tus uas nws ib txwm npaj cia ua Leej Pleev tuaj rau nej : Yes Xus, tus uas lub ntuj yuav tau txais nws mus txog lub zim txwv tas txhia yam yuav rov plhis dua tshiab. Raws li Tswv Ntuj xuas nws cov yaj saub ntshiab lub ncauj xub qhia thaum ub.

Mais Xes xub hais tias: Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nej ib tug kwv tij tsa ua Yaj Saub xws li kuv. Nej yuav mloog tas puas tsav yam nws qhia rau nej. Leej twg tsis mloog tus Yaj Saub ntawd, mas luag yuav muab nws thau ntawm peb haiv neeg mus.

Tas cov yaj saub tom qab no, txij Xas Muas los rau cov hloov nws, sawv daws kuj tau hais txog tej yam uas tshwm sim ob peb hnub no.

Nej yog cov yaj saub ntawd cov tub. Nej yog cov neeg txais lo lus Tswv Ntuj cog rau peb cov yawg koob, raws li Tswv Ntuj hais rau Has Nplas Has tias: Tas ib tsoom haiv neeg nyob ntiaj teb no yuav tau txais ib txog hmoov zoo nyob hauv koj cov xeeb zeej xeeb ntxwv.

Yog vim nej, mas Tswv Ntuj thiaj tsa nws Leej Tub sawv rov los, thiab Tswv Ntuj tso nws tuaj foom hmoov zoo rau nej thiab pab nej ncaim ntawm nej txoj kev phem.”

LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK24:36-48)
Thaum lawv tseem sib tham txog tej lus ntawd, Yes Xus sawv ntsug hauv nruab nrab lawv, nws hais rau lawv tias “Nej nyob kaj lug.”

Cov thwj tim ceeb nkaus, lawv ntshai kawg, lawv xav tias lawv pom ib tug dab. Ces Yes Xus hais rau lawv tias “Vim li cas nej poob siab ? Vim li cas tej zaj ua xyem xyav li ntawd sawv los nyob hauv nej lub siab ?

Nej ntsia kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw, yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib ! Nej ntsia mas; dab tsis muaj nqaij tsis muaj pob txha, xws li nej pom kuv muaj.”

Yes Xus hais li ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib. Lawv zoo siab dhau, lawv tseem tsis tau xav ntseeg. Lawv yoob tas. Yes Xus hais rau lawv tias “Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ?”

Lawv muab ib ya ntses txhiab rau Yes Xus. Yes Xus tuav, nws noj yav ntses ntawd nyob ntawm lawv xub ntiag.

Yes Xus hais rau lawv tias “Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv hais cov lus no rau nej: Tas ib puas tsav yam uas Mais Xes Txoj Cai, cov Yaj Saub, thiab cov Nkauj Paj Nruag sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav.”

Ces Yes Xus qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub Ntawv. Nws hais rau lawv tias “Ntawv sau hais tias Leej Pleev yuav raug luag tsim txom. Hnub peb, nws yuav sawv hauv cov tuag rov los. Thiab Ntawv tseem hais tias yuav tsum tshaj txoj kev tig los hloov siab ntxub kev txhaum kom Ntuj zam txhaum rau ib tsoom haiv neeg nyob hauv Leej Pleev lub Npe. Yuav xub tshaj nyob Yes Lus Xas Les. Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.”

Add new comment

1 + 1 =