NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 7 LUB 4 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL3:1-10)
Pob Zeb thiab Zam nkawd nce mus pem lub Tuam Tsev Teev Ntuj, mus ua zaj teev ntuj thaum teev cuaj.

Thaum ntawd, luag coj ib tug neeg tuag ceg nruab thiab tuaj. Lawv niaj hnub muab nws tso rau ntawm lub qhov rooj mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, uas hu ua Zoo Nkauj, kom tus tuag ceg tau kev thov khawv ntawm cov neeg uas chaws mus hauv.

Thaum nws pom Pob Zeb thiab Zam nkawd tab tom yuav chaws mus hauv, ces nws thov khawv ntawm nkawd. Pob Zeb ntsia ntsoov nws, Zam kuj ntsia ntsoov thiab. Pob Zeb hais tias “Koj ntsia wb.”

Tus tuag ceg ntsia ntsoov nkawd, tsis ntsais muag, nws xav tias nws yuav tau ib yam dab tsi. Tab sis Pob Zeb hais tias “Nyiaj thiab kub mas kuv tsis muaj. Tab sis qhov kuv muaj, mas kuv muab pub rau koj. Kuv tuav txog Yes Xus Pleev, tus Nas Xas Les lub npe, koj mus kev !”

Ces Pob Zeb tuav nkaus tus tuag ceg sab tes xis, rub nws sawv. Tam sim ntawd, nws ob txhais taw thiab nws ob lub pob luj taws ruaj nrees tuaj. Nws tib plhaw, sawv tsees, ces nws mus taus kev. Nws nrog nkawd chaws mus hauv lub Tuam Tsev. Nws rhais ruam mus kev, nws dhia tej paj paws thiab nws cav txog Tswv Ntuj.

Tas tsoom pej xeem pom nws rhais ruam mus kev thiab cav txog Tswv Ntuj. Sawv daws zeem tau nws; yog tus zaum thov khawv ntawm lub Qhov Rooj Zoo Nkauj tiag. Sawv daws ntshai, ua siab poob nthav txog qhov uas nyuam qhuav tshwm sim tuaj rau tus tuag ceg.

LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK24:13-35)
Tib hnub ntawd, ob leeg hauv cov thwj tim taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les.

Nkawd sib tham txog txhua tsav yam xwm uas tau tshwm sim tuaj. Thaum nkawd piav thiab sib tham txog tej ntawd, Yes Xus caum tau nkawd, nws nrog nkawd mus kev.

Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau Yes Xus. Ces Yes Xus hais rau nkawd tias “Neb sib tham txog tej lus dab tsi taug kev ?”

Ces nkawd nres, nkawd ntsej muag ntshaus tas. Tus hu ua Khes Os Fas qhib ncauj hlo hais tias “Tas cov neeg tuaj pem Yes Lus Xas Les, ntshai koj tib leeg xwb thiaj tsis paub txog qhov uas tau tshwm sim ob peb hnub no !”

Yes Xus hais rau nkawd tias “Muaj dab tsi ?”

Nkawd hais rau Yes Xus tias “Tej xwm uas hais txog Yes Xus Nas Xas Les. Nws yog ib tug yaj saub ua tau tej hauj lwm thiab hais tau tej lus muaj hwj huam, nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom pej xeem xub ntiag. Tab sis peb cov Thawj Leej Choj thiab peb cov nom tswv ntes nws rau luag, kom luag txiav lub txim tuag rau nws thiab muab nws dai saum ntoo cuam.

Peb mas peb vam tias nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais. Tsis tag li ntawd, tej xwm no tshwm sim tau peb hnub, ces ob peb tug poj niam uas yog peb cov neeg, tseem ua rau peb poob siab tas. Tag kis no, lawv sawv ntxov mus tom ntxa, lawv nrhiav tsis tau nws lub cev. Lawv rov los hais rau peb tias ib cov Tshiab tawm los rau lawv pom. Cov Tshiab hais tias Yes Xus muaj txoj sia nyob.

Cov nrog peb, ob peb leeg kuj tau mus txog tom lub ntxa, lawv pom txhua yam raws li cov poj niam hais, tab sis lawv kuj tsis pom nws lub cev thiab.”

Ces Yes Xus hais rau nkawd tias “Ua cas nej lub siab yuav ruam ua luaj, thiab yuav ntseeg qeeb ua luaj txog tas txhua yam uas cov Yaj Saub tau tshaj los !

Tej ntawd tsis yog txoj kev tsim txom uas Leej Pleev yuav tsum raug tso, nws mam li mus hauv nws lub koob meej lod ?”

Yes Xus txhais cov Ntawv uas sau txog nws, txij Mais Xes los txog cov Yaj Saub tas huv tib si rau nkawd.

Thaum lawv tuaj yuav txog lub zos uas ob tug thwj tim mus, Yes Xus ua txuj yuav mus ntxiv. Tab sis nkawd cheemYes Xus tias “Nrog wb nyob mas ! Yuav tsaus ntuj, lub hnub twb yuav poob qho.”

Yes Xus thiaj chaws mus hauv tsev, nws nrog nkawd nyob. Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, nws tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lub ncuav mov ntais, nws cev rau nkawd. Ces nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau Yes Xus... Tab sis Yes Xus ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm.

Ces nkawd rov sib tham tias “Thaum nws hais lus rau wb tom kev, thiab nws txhais Ntawv rau wb, mas wb lub siab kub lug hauv nrog cev, puas yog ?”

Ces nkawd sawv tsees tam sis ntawd, rov mus Yes Lus Xas Les. Nkawd los pom Pab Kaum Ib nrog lawv cov npawg sib txoos ua ke. Lawv hais tias “Huab Tais sawv rov los lawm tiag, nws tawm los rau Xis Moos pom !”

Ces nkawd piav qhov uas tshwm tuaj nyob tom kev, thiab piav tias Huab Tais ua dab tsi, nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.

Add new comment

10 + 5 =