NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 7 LUB 3 HLIS 2021

LIS PIAM 3 CAIJ PLAUB CAUG

Kev Tsiv (20:1-17)
Nyob saum lub roob Xis Nais, Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias “Kuv yog HUAB TAIS, koj tus Tswv Ntuj, yog tus ua kom koj dim ntawm Hais Nkws Tos teb los, dim ntawm txoj kev ua luag qhev. Koj yuav tsis txhob muaj dua lwm tus tswv ntuj.
Koj yuav tsis txhob hu txog koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj lub npe mus ua tej yam tsis zoo, vim HUAB TAIS yuav tsis zam txim rau tus neeg uas tuav txog nws lub npe dog dig. 
Koj yuav nco ntsoov caiv hnub xas npas tos, koj yuav muab saib ua ib hnub ntshiab. 
Koj ua hauj lwm rau hnub, tab sis hnub xya yog hnub caiv xas npas tos rau koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj. Koj yuav tsis txhob ua ib yam hauj lwm dab tsi li. Koj thiab koj tus tub, koj tus ntxhais, koj tus tub txib, koj tus ntxhais txib, koj cov tsiaj txhu, tus qhua uas tuaj nyob hauv koj tsev, nej sawv daws yuav tsis txhob ua hauj lwm li.
Koj yuav hwm koj niam thiab koj txiv, koj thiaj yuav tau nyob ntev niaj ntau xyoo hauv lub ntiaj teb uas koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muab pub rau koj.
Koj yuav tsis txhob tua neeg. Koj yuav tsis txhob zes luag txij luag nkawm. Koj yuav tsis txhob ua tub sab tub nyiag. Koj yuav tsis txhob liam rau luag tej. Koj yuav tsis txhob ntshaw txeeb luag vaj luag tsev. Koj yuav tsis txhob ntshaw txeeb luag tus poj niam, luag tus tub txib, luag tus ntxhais txib, luag tus nyuj los tus luj, los ib yam dab tsi uas yog luag tug.” 

NTAWV KOS LIS NTHOS TSAB 1 (1KLN1:22-25)
Cov neeg uas Tswv Ntuj hu lawv, mas lawv ntseeg tias Yes Xus yog tus muaj zog, yog tus thoob tsib.
Vim tias cov Yus Das taij hwj huam yees ntxwv; cov Hes Las nrhiav kev thoob tsib. Hos peb, mas peb tshaj ib tug Pleev tuag saum ntoo cuam : cov Yus Das thuam tias yog ib zag dawm taw kom yus ua txhaum. Cov neeg teev dab thuam tias yog ib zag vwm.
Tab sis cov uas Ntuj hu lawv, tsis hais Yus Das los Hes Las, mas lawv saib Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj lub hwj huam, yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib. 
Vim tias txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev vwm, mas tseem thoob tsib dua neeg kev thoob tsib. Txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev tsis muaj zog, mas tseem muaj zog dua neeg kev muaj zog. 

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z2:13-25)
Yuav txog cov Yus Das lub Ntees Hla, ces Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus pom cov tub luam muag nyuaj, muag ntshis, muag nquab, thiab cov neeg pauv nyiaj zaum ntawm lawv cov rooj. 
Nws muab ib co hlua ua ib rab nplawm, nws ntiab sawv daws huv tib si tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws caum cov yaj thiab cov nyuj. Nws nchuav cov pauv nyiaj tej nyiaj, nws ntxeev lawv tej rooj. Nws hais rau cov muag nquab tias “Nej tshem tej ntawd tawm hauv no mus. Nej tsis txhob muab kuv Txiv lub Tsev los ua ib lub tsev ua luam ntxiv.” 
Yes Xus cov thwj tim nco txog lo lus uas Ntawv sau tseg tias: Kev mob siab rau koj lub Tsev ua kuv lub siab kub lug. 
Cov Yus Das thiaj qhib ncauj hais rau nws tias “Koj tau ua li no, koj yuav muab lub cim dab tsi rau peb pom?”
Yes Xus teb rau lawv, nws hais tias “Nej rhuav lub Tsev Ntshiab no. Peb hnub tom qab, mas kuv rov txhim tau.” 
Cov Yus Das thiaj hais tias “Lawv ua hauj lwm plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub Tsev Ntshiab no. Hos koj, koj ua peb hnub, koj yuav rov txhim tau!” 
Tab sis Yes Xus hais txog nws lub Cev yog lub Tsev Ntshiab. Thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los lawm, nws cov thwj tim rov nco tias Yes Xus twb tau hais li ntawd, ces lawv ntseeg txog Phau Ntawv, thiab ntseeg txog lo lus uas Yes Xus tau hais.

 

Add new comment

16 + 3 =