NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 6 LUB 3 HLIS 2021

NTAWV MIS KES (MiK 7:14-15,18-20)
Koj cia koj pab yaj nog zaub, koj rab pas zov lawv. Pab yaj uas koj qee los ua koj cuab tam, lawv xawb zaub nog hauv tej hav khaub hav tsuag, nyob hauv cov vaj txiv ntoo xwb.
Kheev lam lawv tau kev rov los nog zaub nyob Npas Sas thiab nyob Nkas Las, xws li yav thaum ub !
Koj ua hauj lwm zoo nkauj rau lawv pom li thaud lawv tawm hauv Hais Nkws Tos teb los !
Tus Tswv Ntuj twg thiaj yuav ntxuav txhaum thiab zam txhaum zoo li koj ? Tus Tswv Ntuj twg thiaj yuav tsis npau taws mus li thiab nyiam zam txim xws li koj ?
Thov koj hlub peb ib zaug ntxiv thiab mas ! Koj muab peb tej txhaum pov tseg hauv av, koj muab tsuj. Koj muab tej yam phem peb ua pov rau hauv qab tiv txwv mas !
Koj ua tus npuab Yas Kos. Koj pub koj lub txiaj ntsim rau Has Nplas Has, zoo li koj tau cog lus rau peb cov yawg koob thaum ntxov ub.

LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK15:1-3,11-32)
Tas cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum txav los ze Yes Xus, lawv xav mloog Yes Xus hais. Ces cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Ntawv Ntshiab nroo zom zaws tias “Tus neeg ntawd txais cov neeg txhaum, nws tseem nrog lawv noj mov thiab !”
Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv “Ib tug neeg muaj ob tug tub. Tus tub ntxawg hais rau nws txiv tias : Txiv, koj muab koj lub cuab tam feem uas yog kuv tug faib rau kuv.
Ces leej txiv thiaj muab nws lub cuab tam faib rau nws ob tug tub. Ob peb hnub tom qab, tus tub ntxawg sau feem uas yog nws tug tas huv si, nws khiav mus ib lub teb chaws deb. Nyob ntawd nws muab nws lub cuab tam phob vim nws coj ib lub neej tsis tsim txiaj. 
Thaum nws muab nws lub cuab tam phob tas huv si lawm, ces lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib paub txoj kev yoo tshaib yoo nqhis. Nws thiaj mus ua zog hauv ib tug neeg nyob txawm lub teb chaws ntawd. Luag kom nws mus zov npua tom teb. Tus tub ntxawg ntshaw noj cov qos uas npua noj kom tsau nws plab, tab sis tsis muaj neeg pub rau nws noj. 
Nws lub siab mam li ras dheev tias : Pes tsawg leej tub zog nyob hauv kuv txiv tsev tau mov noj seem noj so, hos kuv nyob tuag tshaib ntuas ntawm no. Kuv xav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws tias 'Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv. Thov koj saib kuv ib yam li koj ib tug tub zog.' 
Tus tub ntxawg thiaj sawv kev rov los cuag nws txiv. Thaum tus tub tseem los txog deb, nws txiv twb pom nws. Leej txiv hlub kawg, nws khiav mus puag tus tub caj dab, thiab nwj nws tub tub ntev loo. Tus tub hais rau leej txiv tias : Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv.
Tab sis leej txiv hais rau cov tub txib tias : Nej tsuag tsuag mus nqa lub tsho zoo nkauj tshaj los ntawm no, nej muab rau nws hnav, nej muab ib nti nplhaib los ntxig nws ntiv tes, thiab ib nkawg khau los ntxig nws ko taw. Nej cab tus xyuas nyuj rog los tua. Peb noj, peb ua lom zem. Vim tias kuv tus tub no tuag lawm, nyem no nws ciaj rov los. Nws ploj lawm, nyem no rov nrhiav tau nws.
Ces lawv sawv daws noj haus lom zem. Thaum ntawd, tus tub hlob tseem nyob tom teb. Thaum nws rov los yuav txog tsev, nws hnov suab paj nruag thiab suab dhia seev cev nrov ntsuag qees. Nws hu ib tug tub txib kom tawm mus cuag nws, nws nug saib lub suab ntawd yog dab tsi. Tus tub txib hais rau nws tias : Yog koj tus kwv rov qab los tsev, koj txiv tua tus xyuas nyuj rog, vim nws tau koj tus kwv rov los, noj qab nyob zoo.
Ces tus tub hlob npau taws, nws tsis kam los hauv tsev. Leej txiv tawm tuaj thov kom nws los hauv tsev. Tab sis tus tub hlob teb rau nws txiv tias : Saib, kuv lis koj tej hauj lwm cuag li ib tug qhev tau npaum no xyoo, kuv tsis tau hla koj ib lo lus li, koj twb tsis muab ib tug me nyuam tshis pub kuv ib zaug, kom tau nrog kuv cov phooj ywg noj ib pluag lom zem. Hos koj niag tub ntawd, mus nrog cov niam ntiav muab koj lub cuab tam nqos tas, thaum nws rov los tsev, koj tua tus xyuas nyuj rog rau nws !
Ces leej txiv hais rau tus tub hlob tias : Me tub, koj ib txwm nrog kuv nyob. Ib puas tsav yam uas yog kuv tug, mas kuj yog koj tug. Tab sis, peb yuav tsum noj ib roog qav thiab ua lom zem, vim koj tus kwv no tuag lawm, zaum no nws ciaj rov los, nws ploj lawm, nyem no nrhiav tau nws rov los.” 

 

Add new comment

18 + 0 =