NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 5 LUB 5 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL15:1-6)
Thaum ntawd, muaj ib co neeg tuaj Yus Das teb tuaj, lawv qhia cov kwv tij tias “Yog nej tsis ua lub cim txiav raws li txoj cai tuaj ntawm Mais Xes tuaj, mas nej yuav txais kev cawm tsis tau.”
Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd nrog lawv sib cav muaj ceem hauj sim txog qhov ntawd, lawv hais tsis sib haum, ces sawv daws thiaj txiav tias yuav tso Paj Lug thiab Npas Nas Npes thiab lawv ob peb leeg mus pem Yes Lus Xas Les, mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, nrog lawv sab laj txog cov lus ntawd. 
Lub Koom Txoos xa nkawd mus ib ntus, ces nkawd mus nkawd ntxiv. Nkawd hla Fes Nis Xias thiab Xas Mas Lias teb, nkawd piav txog cov ua dab tig los txais kev ntseeg rau cov kwv tij mloog, mas sawv daws zoo siab. 
Thaum lawv tuaj txog Yes Lus Xas Les, lub Koom Txoos nrog cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus tos lawv. Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd piav rau sawv daws txog tej yam Tswv Ntuj tau pab nkawd ua.
Tab sis, muaj ib co neeg uas yog tog Fas Lis Xais, lawv kuj txais kev ntseeg; lawv sawv los hais tias yuav tsum kom cov neeg teev pej kum dab txais lub cim txiav thiab coj Mais Xes txoj cai. Cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus thiaj sib sau sab laj txog cov lus no.

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z15:1-8)
Yes Xus hais tias “Kuv yog tsob tseem txiv cawv. Kuv Txiv yog tus tswv teb txiv cawv. Nyob hauv kuv, txoj hmab twg tsis txi txiv, kuv Txiv muab txiav pov tseg. 
Txoj hmab twg txi txiv, kuv Txiv tav nws ntsis kom txi ncw dua. Kuv Txiv twb tav nej lub ntsis lawm, vim lo lus kuv tau hais rau nej. Nej nyob hauv kuv, ib yam li kuv nyob hauv nej. 
Yog nej tsis nyob hauv kuv, mas nej txi tsis taus txiv, xws li txoj hmab uas tsis txuas rau tus kav, nws txi tsis taus txiv. 
Kuv yog tsob txiv cawv, nej yog cov ceg, tus uas nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws, mas nws txi txiv ncw. 
Yog nej ncaim ntawm kuv, nej ua tsis tau dab tsi. Yog leej twg tsis nyob hauv kuv, luag yuav muab nws pov tseg rau sab nraud, xws li tus ceg khaub, nws yuav qhuav. 
Luag yuav sau cov ceg qhuav mus pov rau hauv hluav taws kom kub hnyiab. Yog nej nyob ruaj hauv kuv, thiab kuv cov lus nyob ruaj hauv nej, mas nej thov dab tsi nej yuav tau raws li nej thov. 
Qhov ua kom kuv Txiv muaj koob meej, mas yog nej txi txiv ntau thiab nej los ua kuv thwj tim.” 

 

Add new comment

12 + 6 =