NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 5 LUB 3 HLIS 2021

NTAWV HAUV PAUS (HP37:3-4,12-13a,17b-20)
His Xas Lais hlub Yos Xes tshaj nws cov tub huv si, vim Yos Xes yug thaum nws twb laus lawm. Ces nws kom lawv xaws ib lub tsho ntev txaij zoo nkauj rau Yos Xes hnav. Nws cov tij laug pom tias nws txiv hlub nws tshaj nws cov tij laug txhua tus, mas lawv sawv daws ntxub nws, lawv tsis xav nrog nws hais ib lo lus zoo li.
Yos Xes cov tij laug mus zov lawv txiv pab yaj noj zaub nyob Xis Kes. His Xas Lais hais rau Yos Xes tias “Koj cov tij laug mus zov tsiaj dua tom lub tshav zaub Xis Kes lawm puas yog ? Los, kuv xa koj mus xyuas lawv.”
Ces Yos Xes mus nrhiav nws cov tij laug, nws nrhiav tau lawv nyob Dos Tas. Lawv pom nws tseem tuaj txog deb. Thaum nws tuaj tsis tau txog, lawv sib tuav tswv yim tias yuav ua kom nws tuag. Lawv sib tham tias “Nej saib ! Niag ua npau suav tuaj lawm ! Zaum no, peb muab nws tua kiag thiab muab nws pov rau hauv ib lub qhov tim thaj, ces peb mus hais tias yog ib tug tsiaj qus tom nws lawm. Peb yuav pom tias nws cov npau suav leej tas nrho !”
Tiam sis Lus Npees hnov lawv tham, nws xav pab kom Yos Xes dim ntawm lawv tes. Nws hais tias “Peb tsis txhob txo nws txoj sia.”
Lus Npees hais rau lawv tias “Nej tsis txhob ua ntshav ntws, nej cia li muab nws pov rau hauv lub qhov tim thaj ntawm suab puam no xwb, nej tsis txhob tsa nej txhais tes rau saum nws.”
Lus Npees hais li no, vim nws xav cawm Yos Xes, nws thiaj li yuav coj tau Yos Xes rov mus rau nws txiv. Ua li mas thaum Yos Xes tuaj txog ntawm nws cov tij laug lawm, lawv muab nws lub tsho ntev txaij zoo nkauj uas nws hnav hle. Lawv txhom nws thiab muab nws pov rau hauv lub qhov dej. Yog ib lub qhov dej qhuav tsis muaj dej. Ua li tas ces lawv mus zaum noj mov. Lawv tsa muag ntsia pom ib pab neeg Is Mas Es thauj ib co nra, lawv tuaj Nkas Las As tuaj. Lawv cov ntxhuav thauj ib co tshuaj tsw qab uas lawv yuav coj mus muag rau Hais Nkws Tos teb. 
Ces Yus Das hais rau nws cov kwv tij tias “Yog peb muab peb tus kwv tua thiab muab nws cov ntshav faus, peb yuav tau dab tsi ? Nej los, peb muab nws muag rau cov neeg Is Mas Es xwb, peb txhob tsa peb txhais tes rau saum nws : vim nws twb yog peb tus kwv, tawm ntawm tib lub cev nqaij los xwb.”
Ces nws cov kwv tij mloog nws hais. Thaum ntawd muaj ib co neeg tuaj hla ntawd, yog ib co tub luam Mas Dias, ces lawv rub Yos Xes tawm hauv lub qhov tim thaj los. Lawv muab nws muag nees nkaum lub txiaj nyiag, rau cov neeg Is Mas Es. Cov neeg ntawd coj nws mus Hais Nkws Tos teb lawm.

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT21:33-46)
Huab Tais Yes Xus rov hais rau cov thwj tim tias “Nej mloog dua ib zag paj lug li no. Muaj ib tug tswv teb, nws cog tau ib thaj txiv cawv. Nws xov laj kab ncig nws thaj teb. Nws txaug ib lub zeb zom txiv cawv, thiab tseem txhim tau ib lub lawj siab siab cia. Nws ntiav ib co neeg zov, ces nws tawm rooj mus kev deb. 
Thaum yuav txog caij de txiv, nws xa nws cov tub txib mus nqa txiv cawv ntawm cov zov teb. Cov neeg zov teb ntes cov tub txib, muab ib tug ntaus, muab ib tug tua, muab pob zeb los txawb lwm tus kom tuag. Tus tswv rov xa ib co tub txib coob dua thawj cov mus, cov zov teb kuj ua ib yam li lawv ua rau thawj cov. 
Qhov kawg, nws xa nws tus tub mus cuag lawv, nws xav tias : Lawv yuav hwm kuv tus tub. 
Tab sis cov zov teb pom dheev tus tub, lawv sib tham tias : Tus ntawd yog tus yuav txais cuab tam. Tsuag tsuag ! Peb muab nws tua. Lub cuab tam thiaj yuav yog peb tug.
Ces lawv ntes ntho tus tub, coj nws mus pov rau tom ntug teb thiab muab nws tua. Thaum tus tswv teb txiv cawv tuaj txog, nws yuav ua dab tsi rau cov zov teb ?” 
Lawv teb rau Yes Xus tias “Nws yuav ua kom cov zov teb siab phem ntawd tuag txom nyem ntsuav, ces nws yuav ntiav lwm cov neeg zov nws daim teb. Thaum txog caij txiv cawv siav, cov ntawd yuav xa cov txiv rau tus tswv.” 
Yes Xus hais rau lawv tias “Nej puas tau nyeem ib zaug li txog cov lus hauv Ntawv tias : Lub pob zeb uas cov tub txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem lub ncov ruv tsev. Qhov ntawd yog tuaj ntawm Huab Tais tuaj. Yog ib yam zoo nkauj zoo saib rau ntawm peb qhov muag. Vim li ntawd, kuv hais rau nej : Ntuj yuav thau lub Ceeb Tsheej ntawm nej los cev rau ib haiv neeg uas yuav muab siab rau tu kom txi txiv.” 
Cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais hnov Yes Xus cov zaj paj lug, lawv to taub tias Yes Xus hais txog lawv. Lawv nrhiav kev ntes Yes Xus. Tab sis lawv ho ntshai tsoom sid, vim sawv daws saib Yes Xus yog ib tug yaj saub.

 

Add new comment

10 + 10 =