NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 4 LUB 5 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL14:19-28)
Thaum ntawd muaj ib co Yus Das tuaj As Nthias Kias thiab Is Kos Nias tuaj. Lawv haub tsoom sid. Ces lawv xuas pob zeb txawb rau Paj Lug. Lawv cab Paj Lug mus sab tsheej nraud. Lawv tso Paj Lug rau nraud, lawv xav tias Paj Lug tuag lawm. 
Tab sis cov thwj tim tuaj sawv ncig Paj Lug, ces nws rov sawv los thiab nws rov mus hauv lub tsheej. Tag kis tom qab, nws nrog Npas Nas Npes sawv kev mus Des Npes. 
Thaum Paj Lug thiab Npas Nas Npes tshaj Ntuj lus tas nyob hauv lub tsheej Des Npes, thiab nkawd qhia tau ib pab thwj tim coob lawm, mas nkawd rov mus Lis Ros, rau Is Kos Nias thiab rau As Nthias Kias. 
Nkawd pab kom cov thwj tim ua siab ruaj tawv qhawv nyob hauv txoj kev ntseeg. Nkawd qhia tias “Peb yuav tsum raug ntau yam kev txom nyem, peb thiaj yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
Nkawd tsa ib co txwj laus nyob hauv txhua lub koom txoos. Thaum nkawd nrog sawv daws hais cov zaj teev ntuj thiab yoo mov tas, mas nkawd muab lawv cob rau tus Huab Tais uas lawv ntseeg txog. Ces nkawd hla Pis Xis Dias teb mus txog Pas Fis Lias teb. 
Thaum nkawd tshaj ntuj lus nyob Pes Zes tas lawm, mas nkawd thiaj li mus nram As Tas Lias. Nkawd caij nkoj nyob As Tas Lias mus rau As Nthias Kias uas yog lub tsheej nkawd sawv kev mus tshaj Ntuj lus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tau pab nkawd ua hauj lwm tiav lawm. 
Thaum nkawd los txog As Nthias Kias, mas nkawd hu lub Koom Txoos tas huv si kom tuaj, nkawd piav txog tej yam Tswv Ntuj tau pab nkawd ua rau sawv daws mloog; nkawd piav tias Tswv Ntuj tau qhib cov neeg teev dab lub siab kom lawv ntseeg. Nkawd nrog cov thwj tim nyob ib ntus ntev hauj sim.

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z14:27-31a)
Yes Xus hais rau cov thwj tim tisas “Kuv tso txoj kev thaj yeeb rau nej, yog kuv txoj kev thaj yeeb, kuv muab pub rau nej. Kuv tsis pub txoj kev thaj yeeb xws li lub qab ntuj neeg pub. Nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai. 
Nej tau hnov kuv hais rau nej tias kuv mus, tab sis kuv yuav rov los cuag nej. Yog nej nyiam kuv, nej yuav zoo siab cia kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv. Kuv xub hais tej ntawd rau nej nyem no, cheem tseem tsis tau tshwm sim tuaj, mas thaum tej ntawd tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav ntseeg. 
Kuv yuav tsis tau nrog nej tham ntau ntxiv, vim tus Tswj lub qab ntuj neeg tuaj txog lawm. Nws tsis muaj hwj huam ua tau dab tsi rau kuv; tab sis kuv ua raws li Leej Txiv txib kom kuv ua, kom lub qab ntuj neeg paub tias kuv nyiam Leej Txiv.”

 

 

Add new comment

10 + 7 =