NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 29 LUB 4 HLIS 2021

NTAWV HAUJ LWM (HL13:13-25)
Paj Lug thiab nws ob tug phooj ywg caij nkoj ntawm Pas Fos mus rau Pes Zes uas nyob Pas Fis Lias teb. Tab sis Zam tso nkawd tseg, nws rov mus Yes Lus Xas Les. 
Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd hla dhau Pes Zes, mus txog As Nthias Kias Pis Xis Dias. Txog hnub, nkawd mus hauv lub Tsev Txoos, nkawd zaum. Thaum lawv nyeem Txoj Cai thiab cov Yaj Saub tej ntawv tas, mas cov tswj lub Tsev Txoos tso neeg los hais rau nkawd tias “Kwv tij, yog nej muaj lus dab tsi zoo txhawb tsoom pej xeem lub siab no, nej hais mas!”
Paj Lug thiaj li sawv tsees, tsa tes, thiab nws hais tias “Kwv tij His Xas Lais, thiab nej cov uas hwm Tswv Ntuj sawv daws, nej mloog mog!
Tus Tswv Ntuj saib peb haiv neeg, tus Tswv Ntuj saib His Xas Lais, nws xaiv peb cov yawg koob thaud. Lub caij peb haiv neeg khuam nyob Hais Nkws Tos teb, Tswv Ntuj ua kom peb haiv neeg huam vam. Tiam sis nws tso nws lub zog tuaj pab lawv tawm ntawm lub teb chaws ntawd los. Nws txuag lawv plaub caug xyoo, nyob hauv teb chaws suab puam. 
Tswv Ntuj rhuav tas xya haiv neeg nyob hauv teb chaws Kas Nas Has, nws mam li muab lub teb chaws ntawd rau peb cov yawg koob nyob ua lawv tug. Nws ua plaub puas tsib caug xyoo thiaj tas. Ua li ntawd tas, nws thiaj tsa ib co neeg txiav txim rau lawv, los txog tus Yaj Saub Xas Muas. Ntev mus, lawv thov ib tug Vaj. Ces Tswv Ntuj tsa Xas Ws, uas yog Kis tus tub, xeem Npes Yas Mis. Ntu ntawd kav ntev li plaub caug xyoo.
Tswv Ntuj muab Xas Ws xyeeb pov tseg, Tswv Ntuj thiaj tsa Das Vis ua lawv tus vaj. Tswv Ntuj ua pov thawj txog Das Vis tias ‘nrhiav tau Das Vis, Yes Xes tus tub. Nws yog tus neeg ntxim kuv siab, nws yuav ua raws li kuv lub siab xav tas huv si.’
Nyob hauv Das Vis cov xeeb ntxwv, Tswv Ntuj tsa Yes Xus ua tus cawm neeg los pab His Xas Lais. Zam xub tuaj ua ntej. Nws xub npaj kev rau Yes Xus yuav tuaj. Nws tshaj rau haiv His Xas Lais kom lawv sawv daws txais kab ke ntxuav thiab lees txhaum.
Thaum Zam ua nws txoj hauj lwm yuav tiav, nws hais tias kuv tsis yog tus uas nej xav. Tiam sis tus lawv kuv qab, mas nyem no nws tuaj lawm. Tus ntawd mas kuv tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau."

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z13:16-20)
Yes Xus hais rau cov thwj tim thaum nws ntxuav lawv ko taw tias “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej; tus tub txib tsis loj dua nws tus tswv, tus xa lus tsis loj dua tus uas txib nws mus. Nej paub qhov no, yog nej ua raws, mas nej txoj hmoov zoo.
Kuv tsis hais txog nej txhua leej txhua tus. Kuv paub cov uas kuv xaiv. Tab sis vim yuav tsum tshwm sim raws li Ntawv sau cia tias ‘Tus noj kuv cov mov tig luj taws rau kuv.’ 
Nyem no, kuv xub hais rau nej, cheem tej xwm no tseem tsis tau tshwm sim tuaj, kom xwv thaum tej ntawd tshwm tuaj, nej ntseeg tias kuv yog tus Nyob.
Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej; leej twg txais ib tug uas kuv xa mus, yog nws txais kuv. Leej twg txais kuv, yog txais tus xa kuv tuaj."

 

Add new comment

1 + 18 =