NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 22 LUB 7 HLIS 2021

HNUB RAU, LIS PIAM 16 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

NCO TXOG LEEJ NTSHIAB MAB LIAB MAS NTAS LAS

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG HAUV KOS LIS NTHOS, TSAB OB (2 KLN 5: 14-17)

Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog, vim peb nco ntsoov tias, peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag, mas sawv daws nrog nws tuag. Leej Pleev sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb, lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los.

Li ntawd, nyem no, peb yuav tsis saib neeg raws li peb pom lawv lub cev sab nraud lawm. Tab yog peb tau pom Leej Pleev lub cev, mas nyem no, peb pom nws tsis zoo li tus qub lawm.

Nyem no, yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab: tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob.

ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 20: 1-2, 11-18)

Thawj hnub pib lub lis piam, thaum sawv ntxov, ntuj tsis tau kaj, Mab Lias Mas Ntas Las mus tom ntxa. Nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm. Mab Liab Mas Ntas Las khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, uas yog tus Yes Xus nyiam. Nws hais rau nkawd tias "Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm."

Mab Liab sawv ze lub ntxa sab nraud, nws quaj. Thaum nws quaj, nws khoov rau hauv lub ntxa. Ces nws pom ob tug Tshiab hnav dawb zaum hauv qhov chaw uas lawv tso Yes Xus lub cev, ib tug zaum pem yav taub hau, ib tug zaum nram yav ko taw.

Ob tug Tshiab hais rau Mab Liab tias"Phauj, ua cas koj quaj?"

Mab Liab hais rau nkawd tias "Vim lawv nqa kuv tus Huab Tais lawm, kuv tsis paub lawv muab nws tso qhov twg."

Hais li ntawd tas, Mab Liab tig ntsia tom qab. Nws pom Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd. Tab sis nws tsis paub tias yog Yes Xus.

Yes Xus hais rau Mab Liab tias "Phauj, ua cas koj quaj? Koj nrhiav leej twg?"

Mab Liab xav tias yog tus saib lub vaj, ces Mab Liab hais rau nws tias "Huab tais, yog koj nqa nws lub cev lawm no, koj qhia kuv saib koj muab tso qhov twg lawm, kuv yuav mus nqa nws los."

Yes Xus hais rau Mab Liab tias "Mab Liab!"

Mab Liab tig hlo mus, nws ua lus Hes Nplaws hais tias "Las Npus Nis!" Txhais tias: Xib Hwb.

Yes Xus hais rau Mab Liab tias "Koj txhob tuav kuv, vim kuv tseem tsis tau nce mus cuag Leej Txiv. Koj mus cuag kuv cov kwv tij, koj hais rau lawv tias: Kuv nce mus cuag kuv Txiv thiab nej Txiv, mus cuag kuv tus Tswv Ntuj thiab nej tus Tswv Ntuj."

Mab Liab Mas Ntas Las thiaj los tshaj rau cov thwj tim hais tias "Kuv pom Huab Tais lawm, nws hais cov lus no rau kuv."

Add new comment

8 + 1 =