NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 21 LUB 7 HLIS 2021

HNUB PLAUB, LIS PIAM 16 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

NCO TXOG LEEJ NTSHIAB LOS LEES HAUV NPIS DEES XIS

PHAU NTAWV KEV TSIV (KT 16: 1-5, 9-15)

Tas tsoom tub ki His Xas Lais tso lub zos Es Lis tseg, lawv sawv daws mus txog lub hav suab puam Xees, nyob nruab nrab ntawm Es Lis thiab lub roob Xis Nais, yog hnub tim kaum tsib, lub hli ob txij hnub lawv tawm Hais Nkws Tos teb los.

Tas tsoom tub ki His Xas Lais cem cem yws yws rau Mais Xes thiab As Loos nkawd nyob hauv teb chaws suab puam. Cov His Xas Lais hais rau nkawd tias "Kheev lam HUAB TAIS txhais tes tua kom peb tuag tas nyob Hais Nkws Tos teb, thaum peb zaum ncig tej niag lauj kaub nqaij thiab peb muaj mov noj tsau plab npo mas! Peb paub tseeb tias neb coj peb los nyob hauv lub hav suab puam no kom peb sawv daws tuag tshaib tas xwb!"

Ces HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias "Kuv yuav ua kom mov poob saum txheej ntuj saud los rau nej noj. Cov neeg yuav niaj tag kis tawm mus khaws kom txaus rau lawv noj hnub ntawd xwb, kuv xav sim lawv, kuv thiaj paub tias lawv puas mloog kuv txoj cai los tsis mloog.

Hnub rau, thaum lawv muab qhov lawv mus khaws tau lawm los ua noj, mas yuav tsum muaj npaum li qhov lawv niaj hnub khaws ob npaug."

Mais Xes hais rau As Loos tias "Koj hais rau tas tsoom His Xas Lais tias nej cia li txav los ze ntawm HUAB TAIS xub ntiag, vim nws tau hnov nej cov lus yws lus cem lawm."

Ces thaum As Loos tab tom hais lus rau tas tsoom His Xas Lais, lawv tig mus ntsia tom sab hav suab puam, lawv pom HUAB TAIS lub hwj chim tawm los nyob saum cov huab. HUAB TAIS hais lus rau Mais Xes hais tias "Kuv tau hnov cov His Xas Lais tej lus yws lus cem lawm. Koj hais cov lus no rau lawv: Thaum yuav tsaus ntuj, nej yuav tau nqaij noj, thaum kaj ntug, nej yuav tau mov noj kom tsau plab. Ces nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS nej tus Tswv Ntuj tiag."

Thaum tsaus ntuj, muaj ib co yij ya tuaj tsaws puv thaj chaw lawv nyob, hos thaum sawv ntxov, muaj ib txheej lwg dawb paug puv ib ncig thaj tsam lawv nyob.

Thaum cov lwg ntawd qhuav tas, ces txawm pom ib co hmoov mos mos, ua tsig daws, zoo li ib co te, nyob saum npoo av suab puam. Thaum cov His Xas Lais pom li ntawd, lawv sib nug zom zaws tias "Cov ntawd yog dab tsi?"

Vim lawv yeej tsis paub tias yog dab tsi tiag. Mais Xes hais rau lawv tias "Cov ntawd, yog cov mov uas HUAB TAIS muab pub rau nej noj.”

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 13: 1-9)

Muaj ib hnub, Yes Xus tawm hauv tsev mus zaum ntawm ntug dej ntuj. Tej pab neeg coob tuaj ntsauv nws, ces nws nce mus zaum hauv ib lub nkoj, hos tas tsoom neeg nyob ntawm ntug dej. Yes Xus ua paj lug qhia lawv txog ntau yam.

Yes Xus hais li no "Tus tseb nplej tawm mus tseb. Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob ntawm ntug kev, noog ya tuaj noj tas huv si lawm. Ib co noob poob rau hauv cov av pob zeb, nyob ntawd tsis muaj av ntau, ces noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob.

Thaum hnub tuaj, tshav ziab, cov yub nkig, vim tsis muaj cag ces cov yub qhuav tas. Tseem muaj ib co noob poob hauv cov pos. Pos hlob tuaj laum cov yub.

Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj av zoo, cov noob ntawd txhawv hnab, tej lub noob txi ib puas lub, tej lub txi rau caum lub, tej lub txi peb caug lub. 9 Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog."

Add new comment

2 + 0 =