NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 20 LUB 7 HLIS 2021

HNUB PEB, LIS PIAM 16 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

PHAU NTAWV KEV TSIV (KT 14: 21- 15: 1)

Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces HUAB TAIS ua cua hlob hlob ntsawj toob fab tuaj thawb cov dej ib hmos, qab thu dej tawm qhuav qhawv los, hos dej faib ua nyob ob sab. Cov His Xas Lais nkag hauv hiav txwv, lawv tsuj av qhuav qhawv mus, nyob ntawm lawv sab xis thiab sab laug muaj ob lub phab ntsa dej.

Cov Hais Nkws Tos caum lawv qab: Fas Las Oos cov nees, cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb nkag mus hauv dej ntuj caum cov cov His Xas Lais.

Thaum yuav kaj ntug, HUAB TAIS nyob saum tus ncej huab hluav taws, ntsia pom cov Hais Nkws Tos. Nws ua kom cov Hais Nkws Tos tau ntshai kawg. Nws ua kom lawv cov log tsheb daig thiab ntog qeeb qeeb. Cov Hais Nkws Tos hais tias "Peb khiav mus deb ntawm cov His Xas Lais vim HUAB TAIS pab lawv tawm tsam ntaus cov Hais Nkws Tos!"

HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias "Koj tsa tes rau saum dej ntuj, kom dej ntws rov los nyab cov Hais Nkws Tos thiab lawv cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb tib si."

Mais Xes tsa tes rau saum dej ntuj, ces thaum pib kaj ntug, dej ntws rov los nyob qhov qub chaw. Cov Hais Nkws Tos tig khiav rov qab, tiam sis dej nphau nphwv los npog lawv, HUAB TAIS ua kom lawv ntxeev zom zaws rau hauv dej ntuj.

Cov dej nphau rov los nyob qhov qub, los npog cov tsheb thiab cov tsav tsheb Hais Nkws Tos uas tau nkag mus hauv qab thu dej caum cov His Xas Lais, tsis dim ib tug li. Hos cov His Xas Lais tau taug kev qhuav nyob hauv plawv dej ntuj, cov dej ua ob sab phab ntsa nyob ntawm lawv sab xis thiab sab laug.

Hnub ntawd, HUAB TAIS cawm cov His Xas Lais dim ntawm cov Hais Nkws Tos txhais tes. Cov His Xas Lais pom cov Hais Nkws Tos tuag pawg lug ntawm ntug dej ntuj. 31 Cov His Xas Lais pom HUAB TAIS lub peev xwm uas nws siv los tiv yeej cov Hais Nkws Tos. Tsoom pej xeem sawv daws hwm HUAB TAIS. Lawv tso siab rau HUAB TAIS thiab rau nws tus tub txib Mais Xes.

Ces Mais Xes thiab tsoom tub ki His Xas Lais hu nkauj cav txog HUAB TAIS li no "Kuv hu nkauj cav txog HUAB TAIS, vim nws yeej thiab nws muaj koob meej, nws tau muab tus nees thiab tus caij nees pov rau hauv hiav txwv.”

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 12: 46-50)

Yes Xus tseem tab tom hais lus rau tej pab neeg, ces Yes Xus niam thiab nws cov kwv tij tuaj sawv nraum zoov, lawv xav nrog nws txuas lus. Muaj ib tug hais rau Yes Xus tias koj niam thiab koj cov kwv tij tuaj txog nraud, lawv xav nrog koj txuas lus.

Yes Xus teb rau tus neeg tuaj qhia nws tias "Leej twg yog kuv niam, thiab leej twg yog kuv cov kwv tij?"

Yes Xus taw tes rau nws cov thwj tim, nws hais tias "Kuv niam thiab kuv kwv tij yog cov ntawd. Vim tias tus twg ua raws kuv Txiv nyob saum ntuj lub siab, tus ntawd yog kuv ib tug kwv, ib tug muam, los ib leeg niam."

Add new comment

4 + 0 =