NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 19 LUB 7 HLIS 2021

HNUB OB, LIS PIAM 16 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

PHAU NTAWV KEV TSIV (KT 14: 5-18)

Thaum lawv hais rau tus vaj Hais Nkws Tos tias cov His Xas Lais twb khiav tas lawm, mas Fas Las Oos thiab nws cov tub txib hloov siab, lawv hais tias "Peb ua dab tsi li ntawd? Peb tso cov His Xas Lais mus ces yuav tsis muaj neeg ua peb qhev lawm."

Ces Fas Las Oos caij nws lub tsheb rog thiab coj nws cov tub rog. Nws coj rau pua lub tsheb rog, uas yog cov zoo tshaj, thiab tas nrho cov tsheb rog nyob Hais Nkws Tos, lub tsheb twg kuj muaj tub rog puv nkaus.

HUAB TAIS ua kom Fas Las Oos uas yog tus vaj Hais Nkws Tos lub siab tawv qhawv tuaj. Ces nws sawv kev mus caum cov His Xas Lais uas tawm hauv lub teb chaws mus lawm.

Cov Hais Nkws Tos mus caum tau cov His Xas Lais ntawm ntug dej ntuj, uas lawv tsa tsev tsam phooj so nyob ntawd. Fas Las Oos cov nees, cov tsheb rog thiab cov tub rog tuaj txog, yog ze ntawm Pis Has His Los, nyob ncaj Npas Xes Foos.

Thaum Fas Las Oos tuaj txog ze lawm, cov His Xas Lais ntsia pom cov Hais Nkws Tos tuaj caum lawv. Cov His Xas Lais ntshai kawg, lawv quaj hu HUAB TAIS.

Lawv hais rau Mais Xes tias "Puas yog vim nyob Hais Nkws Tos teb tsis muaj qhov ntxa rau peb, koj thiaj li coj peb los tuag rau hauv teb chaws suab puam no? Koj coj peb tawm Hais Nkws Tos teb los zoo dab tsi? Thaum nyob Hais Nkws Tos teb, peb yeej hais rau koj tias cia peb nyob ua cov Hais Nkws Tos qhev twj ywm. Yog peb nyob ua lawv qhev twj ywm yuav zoo dua tuaj tuag nyob teb chaws suab puam."

Mais Xes hais rau lawv tias "Nej tsis txhob ntshai! Nej ua siab ruaj nreb ces hnub no nej yuav pom HUAB TAIS ua dab tsi los cawm nej, vim cov Hais Nkws Tos uas nej pom hnub no, nej yuav tsis pom ib zaug ntxiv lawm. HUAB TAIS yuav ntaus rog thaiv nej, hos nej, mas nej tsuas nyob twj ywm ntsia xwb."

HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias "Vim li cas koj thiaj hu kuv cuag li ntawd? Koj hais rau cov His Xas Lais kom lawv rov sawv kev mus ntxiv. Koj yuav tsa koj rab pas thiab xyab koj txhais tes rau saum dej ntuj, koj yuav faib dej ua ob sab, kom cov His Xas Lais tau taug kev qhuav qhawv hauv qab thu dej mus. Kuv yuav ua kom cov Hais Nkws Tos lub siab tawv qhawv tuaj, lawv yuav caum cov His Xas Lais qab hla hauv qab thu dej mus thiab, ces kuv yuav siv Fas Las Oos thiab nws cov tub rog, nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb los ua kom kuv nto koob meej. Thaum kuv siv Fas Las Oos thiab nws cov tsheb rog thiab cov tsav tsheb ua kom kuv nto koob meej lawd, cov Hais Nkws Tos mam yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS tiag."

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 12: 38-42)

Ces ib co Kws Ntawv Ntshiab thiab ib co Fas Lis Xais hais rau Yes Xus tias "Xib Hwb, peb xav kom koj ua ib lub cim rau peb pom."

Yes Xus teb rau lawv hais tias "Tiam neeg phem thiab fav xeeb! Lawv taij ib lub cim, tab sis lub cim uas lawv yuav pom, kawg yog Yaj Saub Yos Nas lub cim xwb. Raws nkaus li Yos Nas tau nyob peb hnub peb hmos hauv tus vaj ntses lub plab, Neeg Leej Tub kuj yuav nyob hauv plawv av peb hnub peb hmos thiab.

Hnub Txiav Txim, cov neeg nyob Nis Nis Vas yuav nrog tiam neeg no sawv los, lawv yuav muab txim rau tiam neeg no, vim thaum Yos Nas ntuas lawv, lawv hloov siab. Hos nyob ntawm no twb muaj ib qho loj dua Yos Nas!

Hnub Txiav Txim, tus poj huab tais nyob Qab Teb kuj yuav nrog phaj neeg no sawv los, nws yuav muab txim rau lawv, vim nws tuaj tim npoo ntiaj teb tuaj mloog Xas Los Moos cov lus thoob tsib. Hos nyob ntawm no, twb muaj ib qho loj dua Xas Los Moos!“

Add new comment

1 + 13 =