NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 18 LUB 6 HLIS 2021

HNUB RAU, LIS PIAM 11 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

TSAB NTAWV KOS LIS NTHOS, TSAB 2 (2KLN11:18,21b-30)

Luag tej coob leej khav xws li ntiaj teb neeg ua kam, mas kuv kuj khav thiab!

Kuv hais zoo li neeg vwm tiag! Luag tej khav ntau, mas kuv kuj muaj chaw khav ntau thiab. Lawv hais tias lawv yog ib co Hes Nplaws, los kuv kuj yog ib tug Hes Nplaws! Lawv khav tias lawv yog ib co His Xas Lais, los kuv kuj yog ib tug His Xas Lais! Lawv khav tias lawv yog Has Nplas Has cov xeeb ntxwv, kuv kuj yog Has Nplas Has xeeb ntxwv thiab.

Lawv khav tias lawv yog Leej Pleev cov tub txib. Kuv khav zoo li ib tug neeg vwm lawm, tiam sis kuv ua Leej Pleev tus tub txib tseeb dua lawv. Kuv cov hauj lwm ntau dua lawv cov. Kuv raug txim hauv tsev loj faj ntau dua lawv. Kuv raug luag nplawm ntau dua lawv. Ntau zaus, kuv yuav luag tuag.

Muaj tsib zaug, cov Yus Das nplawm kuv peb caug cuaj nplawg. Lawv xuas pas ntaus kuv peb zaug. Lawv txawb pob zeb tua kuv ib zaug. Muaj peb zaug, kuv caij nkoj, lub nkoj tog hauv dej ntuj. Muaj ib zaug, kuv nyob ib hnub ib hmos hauv tiv txwv dej.

Kuv tawm rooj mus kev deb suav tsis tau pes tsawg zaus. Muaj pes tsawg zaus, kuv yuav luag tuag hauv cov niam dej hlob hlob. Muaj pes tsawg zaus uas cov tub sab, cov Yus Das, thiab cov neeg teev dab xav muab kuv tua. Muaj ntau zaus, kuv raug xwv txheej hauv cov tsheej, hauv teb chaws suab puam, thiab hauv dej hiav txwv. Muaj pes tsawg zaus, cov kwv tij cuav yuav luag muab kuv tua.

Niaj hnub, kuv khwv, kuv sab, kuv yoo dab ntub, kuv tshaib plab nqhis dej, kuv yoo tshaib ntau zaus, kuv tiv no, tsis tau dab tsi hnav.

Dhau tej no lawm, tseem tshuav kuv txoj kev ntxhov siab nruab hnub hmo ntuj txog cov Koom Txoos huv tib si. Thaum ib tug ntaus siab me, kuv nrog nws ntaus siab me. Thaum ib tug ntog, mas hluav taws hlawv kuv nplooj siab. Yog kuv xav khav, mas kuv yuav khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog.

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT6:19-23)

Nej txhob sau tej txhab cuab tam nyob ntiaj teb no, vim muaj kab rws kab lia txo, thiab muaj tub sab tho qhov tsev tuaj nyiag.

Nej yuav sau tej txhab cuab tam nyob saum ntuj: nyob saud, tsis muaj kab rws kab lia txo, tsis muaj tub sab tho qhov tsev tuaj nyiag. Vim tias, koj txhab cuab tam nyob qhov twg, koj lub siab kuj yuav nyob qhov ntawd.

Lub teeb ua kom lub cev pom kev yog lub qhov muag. Yog koj lub qhov muag huv, mas tas koj lub cev pom kev nrig.

Tab sis yog koj lub qhov muag muaj mob, mas tas koj lub cev nyob tsaus ntuj nti. Yog qhov pom kev uas nyob hauv koj twb tsaus nti, mas yuav tsaus heev. Ces qhov tsaus ntuj nyob txawm hauv koj.

Add new comment

2 + 0 =