NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 16 LUB 6 HLIS 2021

HNUB PLAUB, LIS PIAM 11 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

TSAB NTAWV KOS LIS NTHOS, TSAB 2 (2KLN9:6-11)

Nej yuav nco ntsoov tias, tus tseb nplej tsawg, nws kuj yuav sau tau tsawg, tus tseb nplej ntau nws yuav sau tau ntau. Nej nyias yuav pub raws li nyias txiav nyob hauv nyias siab. Nej txhob pub zoo li nej khuv khuv xim, thiab zoo li yog luag yuam nej, vim Tswv Ntuj nyiam tus zoo siab luag ntxhi pub.

Tswv Ntuj muaj hwj huam, nws yuav pub tas ib puas tsav yam txiaj ntsim los pauj rau nej, ua li mas nej yuav muaj tas txhia yam txaus siv, thiab tseem yuav seem ib co txaus pub rau luag.

Raws li Ntawv sau tseg tias: Nws ua siab dav pub paj tshab, nws pub rau cov pluag; nws txoj kev ua neeg ncaj yuav nyob mus li. Tus muab noob nplej rau tus tswv teb cog, thiab muab mov los yug nws, haj yam yuav muab noob qoob noob loo ntau rau nej: nws yuav ua kom cov noob txi txiv rau hauv nej lub siab ncaj huam vam.

Ces nej yuav nplua nuj tuaj vim nej tau ua siab dav pub. Tej yam uas nej thiab peb xa mus txog lawv, mas yuav muaj lus ua tsaug nce mus txog Tswv Ntuj.

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT6:1-6,16-18)

Nej ceev faj, nej txhob ua ncaj nyob ntawm neeg xub ntiag xwb, kom luag qhuas nej. Yog nej ua li ntawd, mas nej yuav tsis txais koob haum ntawm nej Txiv nyob saum ntuj. Thaum koj pub rau luag, koj txhob tshuab hom ua koj ntej. Cov neeg zoo sab nraud ua li ntawd nyob hauv cov tsev txoos thiab nyob ntawm tej kev, kom sawv daws cav lus zoo txog lawv. Kuv hais tseeb rau nej, lawv twb txais lawv cov koob haum tas lawm. Hos koj, mas thaum koj pub rau luag, koj txhob cia koj sab tes laug paub qhov uas sab tes xis ua.

Li ntawd, tsis muaj neeg paub tias koj tau pub. Ces koj Txiv uas nws pom hauv qhov chaw nraim yuav pauj rau koj.

Thaum nej teev Ntuj, nej txhob ua li cov neeg zoo sab nraud: lawv nyiam sawv ntsug hauv cov tsev txoos, thiab ntawm tej kev tshuam, kom sawv daws pom lawv. Kuv hais tseeb rau nej, lawv twb txais lawv cov koob haum lawm.

Hos koj, mas thaum koj teev Ntuj, koj mus nyob twj ywm hauv koj kem txaj, kaw koj qhov rooj ces koj teev koj Txiv uas nws nyob hauv qhov chaw nraim. Koj Txiv uas nws pom hauv qhov chaw nraim, yuav pauj rau koj.

Thaum nej yoo mov, nej txhob ua ntsej muag ntshaus xws li cov neeg zoo sab nraud: lawv ua ntsej muag mluas mluas, kom luag pom meej tias lawv yoo mov. Kuv hais tseeb rau nej tias cov neeg ntawd twb txais lawv cov koob haum tas lawm.

Hos koj, mas thaum koj yoo mov, koj yuav pleev tshuaj tsw qab saum taub hau, koj ntxuav muag, kom txhob muaj neeg paub tias koj yoo mov, tsuas kawg koj Txiv uas nws nyob hauv qhov chaw nraim tib leeg paub xwb. Koj Txiv pom hauv qhov chaw nraim yuav pauj rau koj.

Add new comment

1 + 9 =