NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 15 LUB 6 HLIS 2021

HNUB PEB, LIS PIAM 11 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)

TSAB NTAWV KOS LIS NTHOS, TSAB 2 (2KLN8:1-9)

Kwv tij sawv daws, peb xav kom nej paub lub txiaj ntsim, uas Tswv Ntuj pub rau cov Koom Txoos nyob Mas Xes Dos Nias teb.

Lawv raug kev txhawj xeeb ntau, tsis kav lawv zoo siab kawg. Lawv pluag heev, tab sis, nyob hauv lawv txoj kev pluag, lawv lub siab dav tseem pub paj tshab rau luag.

Lawv pub raws li lawv muaj. Kuv zeem tseeb tias, lawv ua tshaj qhov lawv ua tau, lawv zoo siab ua li ntawd.

Lawv taij peb tsis tseg, kom peb kheev lawv nrog sawv daws pab cov ntshiab. Lawv ua zoo tshaj qhov peb tos ntawm lawv ; lawv xub mloog Huab Tais tso, vim lawv xav ua raws li Tswv Ntuj lub siab, ces lawv mloog peb thiab.

Vim li ntawd, peb thiaj tau thov Tis Tos, kom nws tuaj xyuas nej, nrog nej sau nej cov paj tshab kom tiav, raws li nej tau pib ua los lawm. Nej ua yam twg, los nej yeej txawj ua zoo heev: tsis hais kev ntseeg, los kev hais lus, los kev kawm txuj, los kev xyiv fab pab sawv daws, los txoj kev nyiam uas nej txais ntawm peb los, mas nej yeej ua zoo tas huv tib si lawm. Ua li mas, nej kuj yuav tsum ua zoo tshaj nyob hauv txoj kev pub paj tshab thiab.

Kuv tsis yuam nej. Kuv tsuas xav tias, vim luag tej xyiv fab pab, mas kuv xav sim saib, nej lub siab puas txawj nyiam tiag. Nej paub tias peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub siab dav: Nws yog tus nplua nuj, tab sis nws ua kom nws pluag, kom xwv nws lub neej pluag ua nej nplua nuj tuaj.

MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT5:43-48)

Yes Xus hais tias "Nej hnov tej lus qhia tias: Koj yuav nyiam tus nyob ze koj, koj yuav ntxub koj tus yeeb ncuab. Tab sis, kuv hais rau nej tias nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav thov Ntuj rau cov tsim txom nej;  nej thiaj yog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub ; vim nej Txiv ua kom lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, nws ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkhaus.

Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas nej yuav tau koob haum dab tsi? Tab yog cov sau se, lawv kuj txawj nyiam li ntawd. Yog nej tshwj zias nej cov lus foom zoo rau nej cov kwv tij xwb, mas nej tau ua dab tsi zoo tshaj luag ? Tab yog cov neeg teev pej kum dab, los lawv kuj txawj ua li ntawd. Hos nej, mas nej yuav ua neeg zoo tshaj, vim nej Txiv nyob saum ntuj yog tus zoo tshaj.

Add new comment

3 + 10 =