NTAWV NTSHIAB HAUV HNUB TIM 1 LUB 6 HLIS 2021

HNUB PEB, LIS PIAM 9 CAIJ NRUAB XYOOS (XYOO TAB)
NTAWV TOS NPIS (TN2:9-14)

Hmo ntawd, kuv da dej tas, kuv mus nraum peb lub tshav, kuv mus pw ntawm taw ntsa loog. Sov sov ces kuv pw las tshav. Kuv tsis paub tias nyob ncaj saum qhov chaw kuv pw, muaj ib co noog ua zes rau saum phab ntsa. Txawm muaj ib tawb quav noog poob nthav sov so los rau hauv kuv ob lub qhov muag. Kuv ob lub qhov muag thiaj qaus. Kuv coj mus rau cov kws tshuaj kho. Tab sis pheej rau tshuaj rau mas pheej haj yam mob heev tuaj. Ces kuv cia li ua neeg dig muag. Kuv tsis pom kev li ntawd tau plaub xyoos los. Kuv cov kwv tij nrog kuv tu siab kawg. As His Kas yug kuv tau ob xyoos ces nws mus dua Es Lis Mais teb lawm. 
Thaum ntawd kuv poj niam As Nas ua hauj lwm, nws muab plaub yaj los tooj ua xov thiab nws ntos ntaub. Lawv tuaj thov nws ua ces lawv them nqi rau nws. Hnub tim 7 lub peb hlis, kuv poj niam ua tiav tus ntaub rau lawv. Lawv them nqe rau nws tas tib si thiab lawv tseem pub ib tug tshis rau nws coj los ua noj ib pluag. 
Thaum nws los txog tsev, kuv hnov tus tshis quaj. Kuv hu kuv poj niam tias "Tus tshis ntawd los qhov twg los ? Yog nyiag xwb mas coj tam sim no rov mus rau nws tus tswv. Peb tsis muaj cai noj tej yam nyiag los." 
Kuv poj niam hais tias "Yog lawv pub rau kuv, ntxiv kuv tus nqi zog xwb !" 
Kuv tsis ntseeg. Kuv kom kuv poj niam cab rov mus rau cov tswv vim tias kuv pab kuv poj niam txaj muag rau tus tshis ntawd. Ces kuv poj niam teb tias "Koj niaj hnub pub rau cov neeg thov khawv, koj niaj hnub ua zoo zoo xwb, tej koj ua ntawd dua qhov twg tas lawm ? Sawv daws paub tias koj tau ib niag thooj ntag ?"

MAS KOS NTAWV MOO ZOO (MK12:13-17)
Cov Yus Das xa ob peb tugFas Lis Xais thiab ob peb tug hes los dias tuaj sim Yes Xus. Lawv yuav lem kom nws hais lus yuam kev. Lawv tuaj txog, lawv hais rau Yes Xus tias "Xib Hwb, peb paub tias koj yog ib tug neeg hais qhov tseeb, thiab koj tsis tsa leej twg cai, vim koj tsis saib tib neeg sab nraud. Koj tsuas qhia Tswv Ntuj txoj kev raws qhov tseeb xwb. Puas kheev them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ? Peb puas yuav tsum them se los tsis them ?" 
Tab sis Yes Xus paub tias lawv siab nkhaus, ces nws hais rau lawv tias "Ua cas nej xav sim kuv ? Muab ib lub txiaj nyiag los rau kuv saib." 
Lawv muab ib lub txiaj nyiag los, Yes Xus thiaj hais rau lawv tias "Tus duab no yog leej twg tus ? Thiab cov npe ntawv hauv no yog leej twg li ?" 
Lawv hais rau Yes Xus tias "Yog Xes Ntxas li." 
Ces Yes Xus hais rau lawv tias "Yam twg yog Xes Ntxas tug, ces nej muab rau Xes Ntxas, yam twg yog Tswv Ntuj tug, mas nej muab rau Tswv Ntuj." 
Ces lawv nyob hab nuv cia, xav tsis tau dab tsi txog nws.

Add new comment

9 + 1 =