Hnub Chiv Tim 29 Lub 5 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 29 Lub 5 Hlis 2022

Lub Caij Hla 7 Hnub nyoog Huab Tais Yes Xus Rov Mus Lawm Saum Ntuj
Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24:46-53
“Thaum nws tseem tab tom foom hmoov zoo, mas nws txav ntawm lawv mus. Ces
Ntuj nqa nws mus saum ntuj.”
Nyob zoo…
Hnub chiv no yog hnub nyoog Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj. Caij
hla yuav tas lub lis piam no. Huab Tais Yes Xus twb qhia txhua txhua yam nws
xav qhia rau nws cov thwj tim tas lawm. Nws ua nws txoj hauj lwm tiav lawm.
Nws rov mus lawm saum ntuj, nws rov mus nrog Leej Txiv Tswv Ntuj nyob ib
txhia ib txhis. Txawm tias Peb tsis pom Huab Tais Yes Xus lawm, tab sis, nws
Ntuj Plig Ntshiab tseem nyob nrog nraim peb. Nws lub sij hawm xws li tib neeg
tiav lawm. Lub sij hawm yav tom ntej, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav ua Tswv Ntuj
txoj hauj lwm ntxiv mus. Kuv nyiam cov lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo zaj no
tshaj. Hauv zaj no, Huab Tais Yes Xus hais tias “Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj
ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho
chaw rau nej. Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los
coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov
ntawd. Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus” (Zam 14:2-4). Huab
Tais Yes Xus yuav mus npaj ib qho chaw rau peb sawv daws. Nws thov kom peb
ua lub neej zoo, ua lub neej hauv nws txoj kev nyiam kev hlub, ua lub neej huav
txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj. Ces, nws yuav rov qab los coj peb mus nrog nws
nyob saum ntuj.
Huab Tais Yes Xus rov mus lawm saum ntuj muaj lub ntsiab tias peb yog cov neeg
yuav ua Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm ntxiv mus. Peb yuav tsum ua tim khawv
txog Huab Tais Yes Xus. Txawm tias Huab Tais Yes Xus mus lawm saum ntuj, tab
sis mas nws tsis tso peb pov tseg. Nws tseem nyob nrog nraim peb sawv daws
txhua leej txhua tus. Peb yuav tsum ua siab loj tshaj Tswv Ntuj lo lus, ua tim
khawv txog Tswv Ntuj tas siab tas tsws.
Thov kom Huab Tais Tswv Ntuj nrog nej nyob, kom nej sawv daws nyob kaj lug!

Add new comment

16 + 3 =