Hnub Chiv Tim 11 Lub 9 Hlis 2022 (Sunday Homily)

Hnub Chiv Tim 11 Lub 9 Hlis 2022

Lub caij nyob nruab xyoo
Lus Kas 15:1-32

“Thaum ib tug neeg txhaum hloov siab los ntxub kev txhaum, mas muaj kev zoo siab loj
nyob saum ntuj.”
Hauv Ntawv Moo Zoo hnub no, Huab Tais Yes Xus hais 3 zaj paj lug xav qhia peb txog
“kev hloov siab los ntxub kev txhaum.” Tswv Ntuj nyiam zam txhaum. Tswv Ntuj tos nws
cov me tub me ntxhais hloov siab los ntxub kev txhaum, los nhriav Tswv Ntuj. Huab
Tais Yes Xus yog tus tswv zov yaj, thaum muaj ib tug yaj ploj lawm, mas nws yeej yuav
tso cuaj caum cuaj tus yaj tseg, nws mus nrhiav kom tau tus uas poob zoo lawm. Nej
puas pom? Tswv Ntuj nyiam zam txhaum. Huab Tais Yes Xus hais kom peb paub tias
“Thaum ib tug neeg txhaum hloov siab los ntxub kev txhaum, mas muaj kev zoo siab loj
nyob saum ntuj. Kev zoo siab ntawd koj dua kev zoo siab rau cuaj caum cuaj leeg siab
ncaj uas tsis tas yuav hloov siab los ntxub kev txhaum.” Nej puas pom ib tug neeg
txhaum hloov siab muaj qab hau tshaj npaum li cas rau Tswv Ntuj? Peb paub tias peb
sawv daws yog neeg txhaum, peb tseem muaj txhaum, peb tseem ua txhaum. Peb xav
ib yam li tib neeg, peb ua ib yam li tib neeg. Ntau zaus yam uas peb ua kuj tsis tshua
kho, ntau zaus peb ua yuam kev ib yam. Vim li ntawd, peb yuav tsum hloov siab txhua
hnub txhua hmo. Ua ntej mus pw, peb kuj xav tswv yim ib me ntsis xav tias “hnub no
kuv ua txhaum rau leej twg” ces thov Tswv Ntuj zam txim rau kuv, thov kuv phooj twg
zam txim rau kuv, thov kuv niam thiab txiv zam txhaum rau kuv, thov kuv me tub me
ntxhais zam txim rau kuv, nyem no yav tom ntej, kuv sim tsis ua txhaum rau nej ib zauj
dua.
Hauv zaj paj lug peb tau hnov, thaum tus tub ntxawg sawv kev rov los cuag nws txiv,
thaum tus tub tseem los txog deb, nws txiv twb pom nws. Leej txiv kuj khiav mus puag
tus tub caj dab. Leej txiv hlub nws kawg. Ua ntej tus tub ntxawg hais dab tsi, leej txiv
zam txim rau nws lawm. Thaum keej txiv mus puag nws, leej txiv zam txim tag nrho rau
nws lawm.
Kwv tij hmoob sawv daws, Huab Tais Tswv Ntuj kuj zoo ib yam li tus txiv no. Tswv Ntuj
tos peb hloov siab los ntxub kev txhaum, los nhriav Tswv Ntuj, los daw txhaum. Tswv
Ntuj tam tom tos peb tig los nhriav nws. Txhob xav tias kev daw txhaum, kev zam
txhaum tsis tseem ceeb, tsis yog! Kev daws txhaum kev zam txhaum tseem ceeb tshaj
plaws. Peb nco tias txhua zaus peb daw txhaum thiab Tswv Ntuj zam txhaum rau peb,
peb tau pib lub neej tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Tswv Ntuj foom koob
foom hmoov rau peb. Tswv Ntuj nyiam peb kawg.
Nyob zoo sawv daws!

Add new comment

13 + 3 =