XOV TOOJ CUA RVA YUAV QHIB TUS ‘MOBILE APP’ RAU SAWV DAWS SIV

Tus thawj tswj FABC tau qhib tus App xov tooj uas yog ib yam tshiab nyob hauv Radio Veritas Asia (RVA).

Tswv Qhia Liab Charles Mong Bo SDB uas yog tus thawj tswj lub rooj sab laj cov Tswv Qhia nyob As Xias (FABC), yuav qhib ib tug App xov tooj uas yog tus App tshiab nyob hauv Radio Veritas Asia, tshaj tawm nyob hauv lub tuam tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Mab Liab, nyob Yaas Nkoos (Yangon) hnub tim 11 lub 10 hli 2021.

Vim hnub ntawd yog hnub nco txog Vaj Qhia Zam 23, uas yog tus txhawb lub zog ntawm Radio Veritas Asia.

Radio Veritas Asia, yog qhov chaw tshaj lub Moo Zoo ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv uas txhim tsa nyob hauv xyoo 1969, yog tsim los ntawm cov Tswv Qhia nyob As Xias. RVA saib xyuas cov hauj lwm thiab kev sab laj ntawm cov Tswv Qhia As Xias (FABC), uas yog tshaj lub Moo Zoo rau ib zeej tsoom neeg nyob As Xias thiab lwm lub tuam teb. Kom tau nrog tib neeg sib tham sib txuas lus yam tsis tu ncua hais txog kev teev hawm, kab lis kev cai thiab cov neeg pluag.

Tswv Qhia Liab Bo uas yog tus Tswv Qhia nyob Yaas Nkoos (Yangon), yuav tso tus App tawm nyob hauv lub caij ua thaj txi Ntuj thiab yuav muaj kev tso xyam rau sawv daws saib. Tom qab ua thaj txi Ntuj tag, mas nws yuav tso cov lus ntawd tawm thiab.

Tus kav xwm uas yog tus saib xyuas FABC Office of Social Communication (OSC) yuav qhia txog tus App. Tswv Qhia Robert Mallari uas yog tus thawj tswj ntawm FABC-OSC, Tswv Qhia Raymond Wickramasinghe thiab Tswv Qhia Joseph Luechai Thatwisai, Txiv Plig George Plathottam SDB, Tswv Qhia Marcelino Maralit thiab Tswv Qhia Maxwell Silva uas yog tus thawj ntawm kev tshaj xo hauv lub rooj sab laj Bishops Conferences of the Philippines thiab Sri Lanka ua ntu zus mus. Michael Unland uas yog tus kav xwm ntawm kev tshaj xo Kav Tos Liv (CAMECO) yuav hais txog lub rooj sab laj zoo li yog ib lub rooj sab laj tiag tiag.

Vim kev tshaj tawm yog ib txog hauj lwm nyob Online, tus neeg nkag mus koom yuav muaj ib daim duab ua lub cim zeem tseeb txog nws, yam li tuav lub xov tooj uas muaj tus App xov tooj RVA kom saib pom.

Ethic Coders lub rooj pwm tsav kev tshaj xo Kav Tos Liv uas muaj Shibu Devasia ua tus coj, nws tau kho tus App RVA. Nws yuav qhia txog Program kev siv tus App. Cov neeg uas raug caw tuaj yeem saib xyam (VDO) tus App nyob hauv cov xyam tshaj tawm. Cov xyam txhawb nqa tus App muaj nyob hauv rvasia.org lawm.

Qhov zoo ntawm tus App xov tooj RVA, yog cov lus txhawb siab thiab kawm kom paub lub ntsiab hauv Ntawv Ntshiab. Tej yam txhawb tib neeg lub siab, Thaj txi Ntuj niaj hnub, kev thov Ntuj pab fab ntsuj plig thiab tswj lub siab kom nyob tus.

App xov tooj RVA uas tshaj cov xwm hais txog lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Hais txog kev ua zoo thiab kev sib pab tawm tswv yim.

Txiv Plig Plathottam hais tias : Radio Veritas Asia muab siab rau yuav ua kom tsheej xeeb ua ib qho Digital ntawm lub Koom Txoos nyob As Xias teb, kom tiav raws lub hom phiaj “Lub Koom Txoos lub suab nyob As Xias”.

Nws nco ntsoov Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 cov lus hais, lub caij Vaj Qhia tuaj tsham Mas Nis Las xyoo 1995 thiab yog lub sij hawm ua hmoov tsuj xeeb xyoo RVA them se rau lub rooj pwm tsav fab kev tshaj xo. Ua rau sawv daws tau hnov Tswv Ntuj lub Moo Zoo nyob hauv ntau xeem lus thiab ntau lub tuam teb, ces RVA thiaj yog lub suab nqua hu ntawm lub Koom Txoos nyob As Xias teb tiag tiag.

Txiv Plig Victor Sadaya uas yog tus kav xwm lis txhua yam hauj lwm nyob RVA hais tias : RVA txoj hauj lwm yog nthuav Tswv Ntuj Lo Lus rau ib zeej tsoom neeg nyob As Xias teb, uas siv 21 xeem lus.

Txiv Plig Bernard Dashi Tang tus thawj tswj RVA cov hauj lwm hais tias : “Tus neeg uas siv tus App xov tooj tshiab no, tuaj yeem xaiv mloog xeem lus uas nws paub”.

RVA siv xeem lus Aas Kiv thiab 21 xeem lus nyob As Xias teb, xws li Npees Nkas Lis,  Xis Fas Las, Xis Has Khas, Xis Thes Dis, His Ntis, Hmoob, Khas Tsheem Cees Pas, Khas Tsheem Lis Xos, Khas Tsheem Laus Vas, Pas Kas Yos Xas Kos, Pas Kas Yos Pos, Khos Xos, Khas Phus Chas, Mes Das Lees, Mias Mas, Xim Hum, Tas Mis, Tes Lus Kus, Us Las Dus, Nyab Lab thiab Xos.

Tus App tshiab no muaj nyob hauv Google Playstore thiab App Store.

Tus poj niam Arlene A. Donarber uas yog tus coj cov hauj lwm thiab yog tus pab RVA tau nqua hu cov neeg nyob As Xias kom nkag mus koom ua ib feem nyob hauv Radio Veritas Asia thiab mloog Tswv Ntuj Lo Lus ua ke. Nws yog tus yuav qhia txhua yam hauv tus App tshiab nyob hauv xov tooj.

Txiv Plig Feroz Fernandes uas yog tus saib xyuas cov hauj lwm tshaj tawm nyob Radio Veritas Asia hais tias : “App xov tooj pab kom peb tau txais lub zog txhawb siab, tau txais ntau yam tshiab thiab sib faib kev ntseeg”

Kev qhib tus App xov tooj ntawm RVA, yuav tshaj tawm nyob hauv Radio Veritas Asia tus Facebook, ntawm lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Mab Liab, hauv lub nroog Yaas Nkoos (Yangon) nyob Mias Mas teb.

Add new comment

3 + 0 =