XOV TOOJ CUA RVA TELUGU THEM NYIAJ RAU COV KWS KHO MOB

Txiv Plig Xus Has Kas uas thawj kav xwm ntawm RVA Telugu Service ua tus them nyiaj rau cov kws kho mob, kom tau soj ntsuam tsoom pej xeem lub cev kev noj qab nyob zoo. Yam li soj ntsuam txog neeg tej kab mob xws li, mob ntshav siab, ntshav qab zib thiab mob plawv. Muaj tsoom pej xeem kwv yees 200 leej tuaj rau cov kws kho mob soj ntsuam txog lawv lub cev. Yawg Surached tau hais tias : peb tsis tuaj yeem yuav soj ntsuam tau tus kab mob nyob hauv peb lub cev tas li, tab sis peb tuaj yeem mus nrhiav cov kws tshuaj uas lawv muaj peev xwm soj ntsuam tau. Kev soj ntsuam tib neeg lub cev zaum no, peb pom tau tias peb tau ua ntau yam sib txawv thiab peb tuaj yeem kav tau tas txhua yam.

Add new comment

6 + 2 =