XAS TAS NAJ TXOJ KEV MOB COJ NWS MUS UA LEEJ NTSHIAB

(Daim duab no thau los ntawm : https://g1.globo.com)

Xas Tas Naj (Nelson Santana) yog ib tug me nyuam tub Nplas Xis, hnub nyoog muaj 9 xyoos.
Hnub tim 6 lub 4 hlis xyoo 2019 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau tsa Xas Tas Naj ua Leej Ntshiab. Xas Tas Naj yog ib tug me nyuam uas tsis yws thiab tsis nroo txog nws tus mob thaum lub sij hawm cov kws tshuaj kho nws tus mob Cancer pob txha. Xas Tas Naj yug hnub tim 31 lub 7 hli xyoo 1955, nyob Nplas Xis qab teb. Xas Tas Naj yog tus me nyuam tim 3 hauv lawv 8 leej me nyuam. Xyoo 1963, Xas Tas Naj muaj 8 xyoo. Nws raug mus kho mob nyob hauv lub tsev kho mob cov me nyuam yaus, vim nws sab caj npab mob heev. Ib xyoos tom qab, cov kws tshuaj hais meej meej tias nws sab caj npab uas muaj mob, mas yog mob Cancer hauv tus pob txha. Xas Tas Naj nyob hauv tsev kho mob, nws yeej tas cov kws tshuaj lub siab thiab nrog lwm cov me nyuam sib haum xeeb zoo kawg. Nyob hauv tsev kho mob, muaj Txiv Plig Xes Nas Lis Naj ua tus qhia kev ntseeg thiab qhia tej yam zoo zoo rau Xas Tas Naj.
Ces hnub tim 15 lub 7 hli xyoo 1964, Xas Tas Naj tau txais lub Cim Yug thawj zaug nyob hauv kem tsev teev Ntuj me me hauv lub tsev kho mob. Yog vim Xas Tas Naj tus mob Cancer pob txha heev zuj zus, uas rau Xas Tas Naj to taub txog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem. Xas Tas Naj hais rau nws niam tias : “Kuv tau nrog Huab Tais Yes Xus cog lus, kuv yuav tsis nroo tsis yws txog kuv qhov mob thiab kuv yuav cev kuv txoj kev mob no ua kev nplij siab rau lwm tus neeg mob”.
Tab txawm tias txog qhov kawg Xas Tas Naj raug txiav nws sab caj npab sab laug, tsis kav Xas Tas Naj tsis nroo tsis yws, nws ua kom sawv daws pom txog nws txoj kev ntseeg ruaj nreb thiab nws lub siab zoo. Xas Tas Naj hais tias : “Yus qhov mob yog ib yam tseem ceeb heev, uas yuav ua kom yus muaj kev hlub tiag thiab ua rau yus txawj txuag yus lub peev xwm thiab lub siab tawv tseg”.
Cov lus no ua kom Xas Tas Naj txoj kev cog lus ruaj dua qub, nrog rau nws tus mob uas heev zuj zus. Xas Tas Naj tag sim neej hnub tim 24 lub 12 hlis xyoo 1964, ua ntej yuav txog hnub Tsuj Xeeb Yes Xus Yug Los. Qhov no yog ib qho pov thawj zeem tseeb ntawm ib tug me nyuam uas nws lub hnub nyoog muaj 9 xyoos xwb. Thaum sawv daws paub txog Xas Tas Naj tus mob uas ua rau nws mob heev, tab sis nws ua tiag nyiaj, mas sawv daws qhuas. Qhov nws ua tiag nyiaj ntawd tsis yog ua rau nws tus kheej. Yog nws nyiaj kev mob los cev rau Huab Tais Yes Xus, kom tau ua kev nplij siab rau cov neeg muaj mob. Xas Tas Naj tus piv txwv, tsim nyog sawv daws hwm thiab vam txog nws nyob hauv yus txoj kev teev Ntuj. Kom yus tau nco txog Huab Tais Yes Xus txoj kev hlub, thiab nco txog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem. Kom yus txawj uv txawj ua tiag nyiaj thaum yus ntsib kev muaj mob. Kom yus muab yus lub siab koom nrog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem, nyob hauv yus txoj kev teev Ntuj. Yus yuav ua li no los pauj yus txoj kev txhaum thiab lwm tus txoj kev txhaum, raws li Xas Tas Naj tus piv txwv.  Ces yus yuav txawj hais tias : “Leej Ntshiab Xas Tas Naj, thov kom khuv leej peb sawv daws !”

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 9 =