VAS TIS KAS THOV KOM NTIAJ TEB PAB DAWS KEV TSHAIB NQHIS.

Vas Tis Kas cov neeg thov kom txhua lub teb chaws sib koom tes thiab pab daws kev tshaib nqhis ntawm cov neeg pluag txom nyem. 
Lub Leej Haum Kuj tshaj tawm tias niaj hnub muaj cov neeg pluag txom nyem thiab tshaib nqhis coob zuj zus tuaj, yog vim tus kab mob Covid-19. Thov kom tas ntiaj teb neeg txawj ua siab ntev thiab nyob thaj yeeb ntsiag to. Yog sawv daws tsis mloog lus thiab tsis ua li hais, mas lub ntiaj teb kev kub ntxhov yuav muaj mus tsis paub tag. Nod yog Tswv Qhia Fernando Chica Arellano cov lus hais.
Ib tug thawj tswj tsev teev Ntuj Holy See uas nws yog tus soj ntsuam txhiam xws noj hauv lub Leej Haum Kuj hais tias : “Neeg ntiaj teb tsis tau ua lawv cov hauj lwm hlub cov neeg pluag xws li ib pab kwv tij”. 
Vim li ntawd, niaj hnub no saib tus zauv ntawm cov neeg tshaib nqhis nyob ntiaj teb no, mas txaus txhawj thiab ntshai heev. Lub Koom Haum saib xyuas txhiam xws noj FAO hais tias : xyoo 2019 tsaib no, muaj cov neeg tshaib nqhis li ntawm 690 plhom leej. Lub sij hawm tus kab mob Covid-19 sib kis, mas xav tias yuav muaj cov neeg tshaib nqhis coob ntxiv li ntawm 83 txog 132 plhom leej. 

 

Add new comment

5 + 0 =