VAS TIS KAS THIAB SUAV TUS PWM TSAV TXAWV TEB CHAWS SIB NTSIB THAWJ ZAUG NYOB HAUV 69 XYOOS DHAU LOS

Suav txij xyoo 1951 los, mas zaum no yog thawj zaug uas Vas Tis Kas thiab Suav tus pwm tsav txawv teb chaws tau sib ntsib. Hnub tim 15 lub 2 hlis xyoo 2020, tus Tswv Qhia Liab Paj Lug Nkas Las Kaws (Archbishop Paul Gallagher), uas nws yog tus pwm tsav cog kev phooj ywg nyob Vas Tis Kas thiab yawg Vaj Yis (Wang Yi) uas yog Suav tus pwm tsav txawv teb chaws tau sib ntsib thiab tuav xam ua ke nyob hauv lub nroog Mus Nim (City of munich) uas nyob Zes Mas Nias qab teb. 2 tog tham txog kev sib fim thiab kab lis kev cai kom haum rau tsoom pej xeem Suav. Tsis tas li ntawd, 2 tog kuj sib tham hais txog kev sib koom tes fab kev ncaj ncees ntawm tib neeg. 
Kev sib ntsib zaum no, mas yog ib qhov tseem ceeb uas tas ntiaj teb ntsia ntsoov seb puas yuav muaj dab tsi tshwm sim rau yav tom ntej, vim yog thawj zaug ntawm Suav thiab Vas Tis Kas sib tuav xam. Suav thiab Vas Tis Kas tu ncua tsis muaj tiam lis txij xyoo 1951 los lawm. Txawm li cas kuj xij, tseem hwv Suav thiab Vas Tis Kas tau sib cog lus thawj zaug nyob rau lub 9 hlis xyoo 2018, uas yog tseem hwv Suav lees txais Vaj Qhia lub hwj chim. Ces tseem hwv Suav thiaj tsa kom muaj Tswv Qhia nyob Suav teb. Ua ntej ntawd, tseem hwv Suav tau tsa Tswv Qhia nyob Suav teb uas yog lawv tus kheej tsa xwb, tsis yog Vaj Qhia ua tus tsa. Tseem hwv Suav ua li ntawd, mas hla Vas Tis Kas txoj cai ntawm cov tsev teev Ntuj uas zwm rau tseem hwv Suav Pej Ceeb. 
Tom qab sib cog lus tag li ib lis piam, mas muaj ib pab sawv cev ntawm Vas Tis Kas mus tsham Pej Ceeb. Ces ua rau ntau pab neeg xav tias kev sib cog lus ntawd puas yuav ua kom 2 lub teb chaws rov qab sawv tiam lis. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv ZovYaj

Add new comment

6 + 3 =