Vas Tis Kas tab tom sau daim ntawv tso cai sib nrauj thiab rov sib yuav dua tshiab kom tau txais lub Cim Yug

Vas Tis Kas tab tom npaj sau daim ntawv hais txog cov teeb meem ntawm cov sib nrauj thiab rov sib yuav dua tshiab, raws li Tswv Qhia Farrell hais tawm nyob hauv hnub tim 22 lub 4 hlis tag los. 

Tswv Qhia Farrell uas yog tus thawj tswj Vas Tis Kas Dicastery for the Laity, Family, and Life hais cov lus no ua lus Is Tas Lias, nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev cev tes pab cov neeg Kav Tos Liv uas lawv raug kev kub ntxhov los ntawm kev sib yuav. Raws kev ntseeg, mas lub Koom Txoos txwv tsis pub cov neeg ntseeg sib nrauj thiab rov sib yuav dua tshiab tsis muaj kev rho tawm ntawm kev txais lub Cim Yug. Leej Ntshiab Zam Paj Lug Ob rov lees paub lo lus qhia no ib zaug nyob hauv kev sib raug zoo, yog ib lo lus txhib ntawm cov thwj tim tom qab lawv sab laj thiab tso cai siv yam raug cai nyob hauv hnub tim 22 lub 11 hlis xyoo 1981. 

Lo lus txhib no pab txhawb nqa kev ntshiab huv ntawm kev sib yuav thiab tsev neeg. Tswv Qhia Farrell hais tias : “Cov Tswv Qhia thiab cov Txiv Plig tab tom npaj cov lus hais txog kev sib yuav ntawm poj niam thiab txiv neej, cov uas sib nrauj thiab rov siv yuav dua tshiab”. Kev npaj tej ntaub ntawv yog kev taij thov los ntawm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tus kheej, nws hais tias : “Peb tsis tuaj yeem txo tib neeg thiab txiav txim  rau tib neeg”. Tswv Qhia Farrell thov kom cov neeg ntseeg Kav Tos Liv saib Vaj Qhia Npes Nes Dis tim 16 cov lus hais txog kev rho tawm. Dhau no lawm, nws tseem lees tias “cov neeg sib yuav nyob hauv tsev teev Ntuj, feem coob lawv tsis paub kev ntseeg txaus”. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus teb lo lus tias : cov neeg ntseeg Kav Tos Liv uas sib nrauj thiab rov yuav dua tshiab, puas muaj cai txais lub Cim Yug los tsis muaj. 

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias cov neeg ntseeg Kav Tos Liv uas sib nrauj thiab rov yuav dua tshiab, lawv tuaj yeem txais lub Cim Yug tau. 

 

Add new comment

8 + 4 =