Vas Tis Kas pab neeg sawv cev mus tsham Nyab Laj teb

Vas Tis Kas pab neeg sawv cev mus tsham Nyab Laj teb

(Vatican delegation pays working visit to Vietnam) -UCANews photo-

 

Pab neeg sawv cev ntawm Vas Tis Kas npaj siab tsim kom muaj tiam lis ntawm Vas Tis Kas thiab Nyab Laj.

Hnub tim 20 lub 4 hlis no, 3 tug neeg sawv cev ntawm Vas Tis Kas uas muaj Tswv Qhia Miroslaw Stanislaw Wachowski ua tus coj kev sib fim ntawm Vas Tis Kas.

Lawv tau mus txog Hanoi kom tau tsham Nyab Laj teb 7 hnub. Tseem muaj tus Tswv Qhia Nyab Laj Francis Cao Minh Dung thiab cov neeg Kos Lim leej txiv hu ua Han Hyun Taek.

Lawv 3 leeg raug tos txais yam sov siab los ntawm Tswv Qhia Yos Xes Vu Van Thien uas nyob Hanoi. Lawv sib tham hais txog kev txhim kho sib fim hauv xyoo 2009. 2 xyoos tag los lawv tsis muaj kev sib tham dab tsi, vim muaj tus kab mob COVID-19 sib kis. Tswv Qhia Vu hais tias : Vas Tis Kas cov sawv cev yuav mus ntsib tus thawj pwm tsav Pham Minh Chinh thiab cov tub tseem hwv ua hauj lwm fab kev teev hawm uas yog pab tseem hwv saib xyuas kev teev hawm nyob thoob teb chaws.

 

Add new comment

4 + 9 =