VAS TIS KAS COV LUS TEB TXOG XOV XWM CUAV

Cov neeg ntseeg yuav tsum ua raws Leej Ntshiab Paj Lug tus piv txwv thiab siv lub meej mom ua piv txwv txog kev cais qhov phem thiab qhov zoo nyob hauv tej kev cai.

Nod yog ib qho Highlights ntawm Tswv Qhia Paul Tighe tus lwm tswj cov Tswv Qhia nyob Vas Tis Kas.

Cov neeg ntseeg yuav tsum txawj pom qhov zoo ntawm Digital thiab Social Media tias lawv tshaj dab tsi uas yog hais txog Tswv Ntuj thiab kev ntseeg. Tej xov xwm cuav tshaj tawm mas cov neeg siv Internet yuav qhib txais tej yam zoo uas txhawb nqa lub ntiaj teb thiab kev ntseeg xwb. Tswv Qhia hais tias cov xov xwm cuav yog hais txog kev muag lub ntiaj teb rau yav tom ntej, kev sib cais ntawm tej pab neeg thiab kev quab yuam neeg mus rau tej yam kev kub ntxhov.

Add new comment

2 + 3 =