Vaj Qhia tsa 21 tus Tswv Qhia Liab, muaj 6 leej yog nyob As Xias

Vaj Qhia tsa 21 tus Tswv Qhia Liab, muaj 6 leej yog nyob As Xias

(Pope to create 21 new cardinals, six from Asia)

Vaj Qhia tau tsa 21 tus Tswv Qhia Liab tshiab nyob hauv hnub tim 27 lub 8 hli tsaib no, thiab 6 tug Tswv Qhia nyob As Xias.
16 tug Tswv Qhia Liab uas Vaj Qhia tsa tshiab lawv cov hnub nyoog qis dua 80 xyoo, lawv muaj cai yuav pov suab xaiv tsa ua Vaj Qhia hloov Vaj Qhia Fas Ntshis Kus. Muaj 5 leeg yog Tswv Qhia nyob As Xias teb, xws li Tswv Qhia Felipe Nerri Ferrao nyob Is Ntias, Tswv Qhia Anthony Poola nyob Is Ntias teb, Tswv Qhia William Goh nyob Xees Cas Pos teb, Tswv Qhia Virgilio Do Carmo Da Silva nyob Tis Mos teb sab hnub tuaj, Tswv Qhia Lazarus You Heung-sik nyob Kos Lim Naj, thiab Tswv Qhia Giorgio Marengo nyob Moos Nkos Lias teb. Tam sim no cov Tswv Qhia Liab muaj 208 leej, 117 leej muaj cai xaiv tsa thiab cov tsis muaj cai xaiv tsa yog 91 leeg. Cov Tswv Qhia Liab yuav txhab ntxiv li ntawm 229 leeg, 131 leeg yog cov muaj cai xaiv tsa raws li Vas Tis Kas tshaj xov xwm tawm.
 

Add new comment

2 + 1 =