VAJ QHIA THOV KOM TSEEM HWV MIAS MAS TSO COV THAWJ COJ

Tim 9 lub 2 hlis 2021, Ucanews tshaj tawm tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau thov kom cov tub rog Mias Mas tso cov thawj coj uas raug ntes 2 lub lis piam tag los. Vaj Qhia hais cov lus no nyob Vas Tis Kas hnub tim 8 lub 2 hlis, yog lub sij hawm uas Vaj Qhia nrog cov tiam lis tuaj ntawm ntau lub teb chaws tuaj sib tham. Nws hais tias txoj kev muaj vaj huam sib luag nyuam qhuav pib tshwm sim nyob Mias Mas teb tsis ntev los no xwb, txawm siv rov muaj kev sib txeeb rau 2 lub lis piam tag los. Tam sim no Oos Xas Xus Cis thiab nws cov tub tseem hwv raug kaw nyob hauv nkuaj, ces vam tias cov thawj tub rog yuav tso lawv tawm hauv nkuaj kom sai. Thiab ua ib lub cim qhia tias Mias Mas teb xav sib hais haum kom lub teb chaws tau nyob thaj yeeb.

Zaum no yog zaum 2 uas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog kev txeeb kav teb chaws ntawm cov tub rog Mias Mas nyob hauv hnub tim 7 lub 2 hlis no. Vaj Qhia txhawb dej siab rau tsoom pej xeem Mias Mas thiab thov kom cov thawj tub rog tso cov neeg uas lawv ntes tawm los ua hauj lwm rau tsoom pej xeem thiab kom sawv daws tau nyob thaj yeeb hauv txoj kev muaj vaj huam sib luag. Vaj Qhia tuaj mus tsham Mias Mas teb thawj zaug yog xyoo 2017, thiab Vaj Qhia nrog Mias Mas teb sib haum xeeb nyob hauv kev nyiam kev hlub. Thaum Vaj Qhia tuaj tsham Mias Mas teb, mas nws tau nrog tus thawj tub rog Mis Oos Laim (Min Aung Hlaing) sib tham me ntsis nyob hauv tuam ceeb Yaas Nkoos ua ntej yuav ntsib Oos Xas Xus Cis thiab tus Txoov Tim Tswv nyob Nes Pis Dos. Vaj Qhia tau thov kom tus thawj tub rog Mis Oos Laim coj tsoom tub rog ua hauj lwm nyob hauv txoj kev thaj yeeb.

Vaj Qhia txhawj txog kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb, vim cov tub rog txeeb kav teb chaws thiab tsoom pej xeem pib tawm tsam heev zuj zus. Cov tub rog txeeb lub teb chaws los rau lawv kav, thiab tau rho Oos Xas Xus Cis pab nom tawm mus lawm. Tsoom pej xeem ntau txhiab leej thiaj tawm tuaj khaj cai ntiab cov tub rog raws tej kev tsheb nyob hauv nroog. Tab txawm cov thawj tub rog muaj ntau txoj cai thiab txwv tsoom pej xeem kev sib sau tawm tsam, tsis kav tsoom pej xeem, cov xib hwb qhia ntawv thiab cov kws kho mob sib koom khaj cai nyob hauv Yaas Nkoos thiab Maas Ntas Les coob kawg. Cov pwm tsav fab kev ncaj ncees nyob hauv lub Leej Haum Kuj thiaj tsa ib lub rooj sab laj tshwj xeeb los sib tham txog kev kub ntxhov nyob Mias Mas teb raws li cov tseem hwv Aas Kiv thiab cov teb chaws Aws Los Pas cov lus thov. Tswv Qhia Bo thiab lub Koom Txoos nyob txawv teb chaws kuj thov kom cov thawj tub rog tso Oos Xas Xus Cis thiab nws cov nom tawm los, kom sawv daws tau kev sib hais haum. Kuj muaj ntau tus Txiv Plig thiab Leej Phauj koom nrog tsoom pej xeem khaj cai.

Add new comment

1 + 1 =