VAJ QHIA QHUAS NPEES LAS DES KEV SIB THAM TXOG KEV TEEV HAWM

Npees Las Des teb txwm 50 xyoo ntawm kev tau nyob twj lij, thiab kev sib tham ntawm txhua txoj kev teev hawm. Qhov no yog ib qho zoo uas Vaj Qhia qhuas kawg.

Kev sib tham ntawm txhua txoj kev teev hawm, yog lub zoo caij uas pub cov neeg teev hawm tau zeem tseeb txog lawv txoj kev ntseeg. Vim lawv tau piav txog lawv tus kheej lub hom phiaj nyob hauv txoj kev ntseeg yam kaj siab lug.

Ib tug Tswv Qhia nyob Npees Las Des teb hais tias : lub tswv yim tsa kom muaj kev sib tham no, nws muaj qab hauv heev. Vim kev sib tham pab txhawb nqa neeg tej siab ntsws thiab tus ntsuj plig, ua kom kev thaj yeeb thiab kev ncaj ncees tshwm sim nyob hauv tej pab neeg coob coob.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov nco txog lub caij nws mus tsham Npees Las Des teb lub 8 hli xyoo 2017. Nws hais tias : nws pom ntau yam txog qhov tseem ceeb ntawm tej kab lis kev cai thiab qhov tseem ceeb ntawm lub teb chaws. Hais txog kev thaj yeeb yav tom ntej thiab lub neej hauv kev tseev tsim nyob Npees Las Des teb, yog ib qho tseem ceeb txog yav tom ntej uas yuav tau qhib siab sib tham thiab hwm txhua yam mus raws txoj cai. Vaj Qhia nqua hu kom ib tsoom tub ntxhais hluas Npees Las Des rov muab lawv tus kheej los ua hauj lwm tsim kev thaj yeeb thiab kom lub teb chaws vam meej, vim cov tub ntxhais hluas yog cov sawv cev ntawm lub teb chaws. Qhov no yog lub teb chaws qhov muaj nqis nyob hauv Sheikh Mujibur Rahman uas txhawb nqa kev sib tham ntawm cov kev teev hawm, uas yog hais txog qhov tob ntawm lub tswv yim, kev nkag siab thiab qhov nthuav dav yav tom ntej.

Vaj Qhia hais ntxiv tias ; leej txiv hauv lub teb chaws nws paub tias ; tej pab neeg coob coob nyob ua ke yuav tsum muaj kev thaj yeeb thiab kev tso siab. Kom lub teb chaws muaj kev ncaj ncees thiab sawv daws tau nyob ua ke ntxiv mus.

Add new comment

15 + 2 =