VAJ QHIA HAIS TXOG YAV TOM NTEJ NYOB HAUV LUB SAM THIAJ KEV LAG LUAM AWS LOS PAS.

Forum of the European House-Ambrosetti yog ib txog kev sib koom ntawm txhua txhua lub xyoo nyob hauv cov teb chaws Aws Los Pas. Xws li yuav muaj cov thawj coj tseem ceeb ntawm tej lub xeev, cov tseem hwv thiab cov nom sawv pej xeem cev tuaj sib sau tuav xam txog kev lag luam thiab kev kav pej xeem. 
Txoj kev sib koom tim 46 no, yog tsa nyob rau Is Tas Lias qaum teb hnub tim 4-5 lub 9 hlis xyoo 2020. Lub hom phiaj yog hais txog cov xwm tseem ceeb nyob ntiaj teb, uas muaj Is Tas Lias teb thiab cov teb chaws Aws Los Pas sib koom tes. 
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias : Forum ntawm xyoo no, yog hais txog kev lag luam thiab tej xwm loj uas tshwm sim. Thov kom sawv daws ua siab ntev ua tiag nyiaj thiab sib pab daws txhua yam teeb meem uas tshwm sim rau kev lag luam thiab tshwm sim nyob hauv tej pab neeg coob coob zim txwv no. 
Vaj Qhia hais txog tus kab mob Covid-19, nws hais tias peb tsis muaj ib tug dim, yog tias peb tsis sib koom tes tiv thaiv. Vim chiv thawj mas tus kab mob no sib kis heev kawg, ces zoo li tib neeg cev nqaij daim ntawv nyias ntsais. Muaj tus kab mob covid-19 no sib kis, mas peb thiaj zoo li yog ib tse neeg. 
Vaj Qhia cov lus ua kom sawv daws ras tias : yog peb tsis muaj kev sib koom siab koom tes nyob hauv lub caij muaj tus kab mob sib kis li no, mas qhov ntawd yog peb txoj kev piam sij thiab kev txom nyem. Lub sij hawm no Tswv Ntuj tau ua kom sawv daws rov nco txog Tswv Ntuj, kom sawv daws nyias txawj xaiv nyias tus kheej seb yuav ua yam twg thiaj zoo. Yog peb npuab Tswv Ntuj, mas peb yuav hlub luag tej thiab saib txhua yam nyob ib ncig ntawm peb yog qhov tseem ceeb thiab muaj kev sib fim zoo. Peb lub tswv yim hloov, ces zoo li ib tug kws ntoo uas nws nrhiav tau ib lub tswv yim tshiab los ua nws txoj hauj lwm. Li ntawd, peb tsim nyog yuav muaj tej lub tswv yim zoo los pab txhim kho peb txoj kev hlub luag tej. Peb yuav hloov lub neej tam sim no kom ua txoj kev zoo rau lub neej yav tom ntej. Vaj Qhia kuj hais tias cov tub ntxhais hluas yog kev ua lag luam lub zog, vim lawv yog cov yuav txhawb nqa kev lag luam rau yav tom ntej, thiab yog cov yuav lis sawv daws tej kab lis kev cai, yog cov yuav daws teeb meem kev kub ntxhov yav tom ntej.

 

Add new comment

2 + 13 =