VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS THOV KOM COV THAWJ COJ HAUV LUB KOOM TXOOS KAV TOS LIV PAUV LAWV ZAJ TSWV YIM

Vaj Qhia hais tias : tam sim no neeg tsis tshua quav ntsej txog lub Koom Txoos thiab cov neeg txheej tshiab nyem no tsis hwm lub Koom Txoos zuj zus. Vim li ntawd, sawv daws yuav tau hloov tswv yim tshiab kom tau hloov tib neeg txoj kev xav rau yav tom ntej. Vaj Qhia hais cov lus no rau cov Roman Curia uas yog cov thawj coj nyob hauv Vas Tis Kas hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus Yug Los. “Lub zim txwv no tsis yog peb ib leeg xwb, uas yuav tsim thiab txuag tej kab lis kev cai. Peb tsis yog thawj tus neeg uas yuav muaj neeg mloog coob tshaj plaws. Peb tsis yog tus tuav txoj kev ntseeg lawm, vim tias kev tsis ntseeg tsis yog nyob Aws Los Pas teb xwb, feem coob yog nyob hauv cov teb chaws sab hnub poob (Xib fab). Peb tsis yog qhov chaw ntawm tib neeg yuav sib sau sib txoos ntxiv mus, vim peb raug lwm cov neeg tiv thaiv thiab xyaum peb tus yam ntxwv, zoo li peb poob nqis thiab raug hiam tsis tseg.”
Txoj kev xav no yuav hloov tau, yog hnub uas cov thawj coj lawv hloov tau lawv lub tswv yim. Txij xyoo 2013 uas Vaj Qhia raug xaiv ua Vaj Qhia, mas Vaj Qhia tau maj mam hloov thiab daws kho cov neeg khav theeb thiab rov tsa nws tus kheej ua tus loj nyob hauv cov thawj coj Roman Curia lub tswv yim, tab sis Vaj Qhia kuj ntsib kev tiv los ntawm tej pab neeg nyob hauv Vas Tis Kas uas lawv tsis kam hloov lawv lub tswv yim, vim lawv txoj kev ntshaw nyiaj thiab ntshaw kev twj lij. Vaj Qhia tau hais cov lus no tawv kawg rau cov Tswv Qhia Liab thiab cov Tswv Qhia nyob hauv Roman Curia. Vaj Qhia txhob txwm hais cov lus no rau cov neeg khav theeb thiab ntxeev siab nyob hauv pab thawj coj lis dej num Roman Curia. Vaj Qhia tau tsa tej pab neeg ua tej txoj hauj lwm tshiab xws li cov tub xov xwm, kom lawv haum rau tej kab lis kev cai nyob hauv lub ntuj Digital ntau dua. Thiab Vaj Qhia maj mam rhuav tshem kev sib tawg sib cais nyob hauv txhua fab hauj lwm.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 5 =