Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov hais txog kev coj ncaj ncees uas tsim nyog yuav ua raws

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txhib cov kws txuj thiab cov muaj kev paub hais txog Technology kom lawv ua hauj lwm siv lub tswv yim ncaj ncees kom tsim nyog thiab  kawm kom paub txog lub tshuab. “Kuv ntseeg tias cov hauj lwm no yuav yog qhov tseeb thiab ruaj khov nyob hauv cov neeg txhim kho Technology, kom muaj kev ncaj ncees thiab paub txog nws lub luag hauj lwm”.

Vaj Qhia tau ntsib cov kws txuj thiab cov kws paub ntawm fab Technology thiab cov sawv cev ntawm lub Koom Txoos nyob hauv lub rooj sab laj Dicastery for Education and culture nyob Vas Tis Kas. 

Lub rooj sab laj no muaj lub hom phiaj kom tau xyaum thiab txhawb nqa hais txog kev coj noj coj ua nyob hauv Technology, tshwj xeeb yog kev txawj ntse. Yog qhov chaw sov siab uas coob leej tab tom ua hauj lwm kom paub meej tias Technology tseem muaj tib neeg yog qhov chaw nruab nrab, muaj kev ncaj ncees thiab muab siab rau ua qhov zoo. Vaj Qhia hais ntxiv tias : Technology tseem ceeb heev rau tib neeg lub neej, fab kws kho mob, fab neeg ua hauj lwm thiab kev sib xa xov.

Kuv ntseeg tias kev sib tham ntawm tus neeg ntseeg thiab tus tsis ntseeg hauv lo lus nug kev ncaj ncees, kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv lub neej, yog txoj kev mus txog kev thaj yeeb thiab txhim kho tib neeg. 

Nws zoo siab thiab qhuas txog kev muab siab rau ntawm cov teb chaws hais txog kev txhawb nqa kev vam meej, txhawb nqa kom lub ntiaj teb zoo dua qub thiab ua lub neej zoo los ntawm kev sib koom ua ke. 

 

Add new comment

5 + 12 =