VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS PAB TSHUAB UA PA RAU TSEV KHO MOB NYOB NPLAS XIS.

(www.vaticannews.va/en)

Vaj Qhia tau pab ib co tshuab ua pa rau lub tsev kho mob Campanha de Maraba nyob Nplas Xis teb, vim yog muaj neeg sib kib tus kab mob Covid-19 coob heev yam tsis tu ncua nyob Nplas Xis thiab xeev ntuj As Mes Lis Kas Naj. 
Tswv Qhia Vais Tos Lis (Bishop Vitalli Bellelli) ua tsaug thiab qhuas tias : qhov Vaj Qhia pab tsoom pej xeem Nplas Xis li no, mas yog ib txog kev tsim koob hmoov zoo loj kawg. Vam tias cov tshuab pab ua pa no yuav raug xa mus txog cov tsev kho mob nyob Nplas Xis teb. Cov tshuab pab ua pa thiab cov tshuab ntsuas qhov kub ntawm tib neeg lub cev tau xa mus txog Nplas Xis teb lawm. Muaj Tswv Qhia Kos Npes Lis Nis (Bishop Corbellini) ua tswv cuab ua cov kab ke pub cov tshuab rau cov tsev kho mob. Lub tsev kho mob nyob hauv lub nroog Pas Las, muaj 10 lub txaj uas tseg cia rau cov neeg mob Covid-19 pw. Lub tsev kho mob Pas Las yog ib lub nroog me nyob toj siab thiab deb nroog deb kev vam meej. Vaj Qhia hlub thiab txhawj xeeb txog cov pej xeem nyob toj siab uas lawv tsis tau kev saib xyuas txaus thiab kheev kheev raug quab yuam, vim yog cov zej zog uas cov tseem hwv tsis tshuav quav ntsej txog. Lawv tej liaj teb thiab dej a raug tseem hwv txeeb tag feem ntau, vim li ntawd tsim nyog sawv daws yuav tau saib xyuas thiab hlub txog cov neeg toj siab kom lawv tau lub neej zoo me ntsis. Tswv Qhia Kos Npes Lis Nis hais tias : “Tam sim no muaj cov tshuab pa neeg ua pa thiab muaj cov tshuab ntsuas neeg lub cev, mas vam tias lub tsev kho mob Mas Las Npas yuav tau kev pab tsoom pej xeem”. Raws kev soj ntsuam ntawm lub rooj pwm tsav fab kev noj qab haus huv nyob hauv lub xeev As Mas Pas, pom tau tias 91 feem pua ntawm cov txaj pw hauv tsev kho mob, mas yog cov neeg mob Covid-19. 

 

Add new comment

9 + 4 =