VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS MUS TSHAM ZIS PEES TEB

Tom qab Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tuaj tsham Thaib teb tag lawm, mas Vaj Qhia tau sawv kev mus tsham Zis Pees teb yog lub teb chaws ntxiv mus. Hnub tim 24 lub 11 hlis 2019 no, Vaj Qhia tau mus tsham lub nroog His Los Sib Mas thiab lub nroog Nas Nkas Xas Kim uas yog 2 lub nroog raug cov tub rog As Mes Lis Kas pov hoob pob Nus Khias xyoo (Nuclear) 1945, ua rau neeg tuag lawm 140,000 leej thiab raug mob 74,000 leej. Vaj Qhia xub mus rau lub nroog Nas Nkas Xas Kim thiab nws thov kom tas ntiaj teb tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias (Nuclear). Yog tias sawv daws tsis tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias, mas lub ntiaj teb yuav ua cas tau kev nyob thaj yeeb. Vaj Qhia hais tias : txoj kev nyob thaj yeeb tiag, mas yog kev nyob yam tsis muaj riam phom thiab tsis muaj hoob pob Nus Khias. Nyob hauv lub nroog His Los Sib Mas, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov hais cov lus cheem sawv daws kom tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias dua ib lwm ntxiv. Zim txwv no yog lub teb chaws twg siv thiab tua cov hoob pob Nus Khias, mas lub teb chaws ntawd zoo yam li tub sab tua neeg. Tsis yog tias nws tua neeg xwb, nws tseem tsim kev piam sij rau lub ntiaj teb no mus txog yav tom ntej thiab. Cov neeg ua luam riam phom thiab luam hoob pob Nus Khias, mas zoo li lawv txhob txwm qw twv ntuj thiab saib tsis taus Tswv Ntuj. Vaj Qhia tau tso lus kheev rau 3 tug neeg dim siav ciaj thaum lub caij cov tub rog As Mes Lis Kas tua hoob pob Nus Khias, kom lawv tau kev mus ntsib Vaj Qhia. Vaj Qhia tuav lawv tes thiab mloog lawv piav txog cov xwm tshwm sim lub caij ntawd. 3 leej neeg dim siav ciaj ntawd, lawv tsis xav kom cov xwm phem uas lawv ntsib ploj mus, thiab lawv vam tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav ua kom lawv yog ib lub cim rau tej xeeb leej xeeb ntxwv nco mus tiam dhau tiam, hais tias hoob pob Nus Khias yog ib yam phem thiab txaus ntshai tshaj plaws. 

Hnub tim 24 thaum tsaus ntuj, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov mus so nyob hauv lub tuam ceeb Tos Kis Yaus (Tokyo). Hnub tim 25 lub 11 hlis thaum sawv ntxov, Vaj Qhia mus tsham cov neeg raug Xws Nas Mib xyoo 2011. Zaum ntawd kuj ua rau tsoom pej xeem Zis Pees tuag ntau pua txhiab leej thiab raug mob coob kawg nkaus. Tom qab ntawd Vaj Qhia yuav ua ib thaj txi Ntuj loj nyob hauv lub tshav ntaus pob roj hmab, nyob hauv tuam ceeb Tos Kis Yaus, thiab yuav mus ntsib tus vaj Zis Pees nrog rau cov tseem hwv Zis Pees. Tom qab kawg, Vaj Qhia kuj yuav ntsib cov Tswv Qhia, cov Txiv Plig thiab cov neeg ntseeg nyob Zis Pees teb.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 0 =