Vaj Qhia Fas Ntshis Kus muaj hwj chim rau kev xaiv tsa tus los hloov nws chaw zoo li cas.

Lub hlis tag los Vaj Qhia npaj yuav tawm hauv tsev kho mob kom sai thiab nws hais meej tias nws yuav tsis zaum nyob hauv lub tsheb thawb lawm. Qhov no yog lub cim qhia 2 yam rau peb.  Thawj yam yog qhov tias : tab txawm nws qaug zog tsis muaj zog raws nws lub hnub nyoog, tsis kav nws kuj tseem tuav nws txoj hauj lwm ruaj khov. Vim li ntawd tsis tsim nyog peb xav ntau yam txog Vaj Qhia tej hauj lwm.

Yam ob, yog qhov tias tsis muaj leej twg tuaj yeem txiav txim siab hais tias : kev teev Ntuj hauv lub Caij Hla yuav zoo li cas. Qhov tseeb tiag lub caij Vaj Qhia mus pw kho mob nyob hauv tsev tshuaj, Tswv Qhia Giovanni Battista twb xub ceeb toom tias : Tswv Qhia tau npaj tias leej twg yuav ua cov kab ke nyob hauv lub Caij Hla lawm. Qhov kawg Vaj Qhia kuj tau koom cov kab ke tsuj xeeb no. Vaj Qhia yog tus coj cov kab ke tsuj xeeb nyob ntawm lub thaj txi Ntuj, tab txawm tias nws txav tsis taus.

Ob yam no qhia tias Vaj Qhia tau txiav txim siab meej meej txog lub Koom Txoos lawm. Tab tawm tshuav tau yam uas nws ua zoo li tsis tiav, tsis kav kuj piav tau txhua yam ntxaws ntxaws hais txog cov Tswv Qhia yuav xaiv tus los hloov nws chaw.

Tom qab kev sib tham nyob hauv lub 8 hli tsaib no, muaj kev xaiv tsa 132 tus Tswv Qhia Liab thiab 62 feem pua ntawm cov Tswv Qhia feem coob yog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus teeb tsa. Txawm li cas kuj xij, thaum xyoo 2023 yuav xaus, 9 tug Tswv Qhia Liab yuav muaj 80 xyoo. Thiab lawv tsis tuaj yeem yuav koom kev sab laj tau lawm, ces tsuas tshuav 114 tug Tswv Qhia Liab muaj cai xaiv tsa lawm xwb.   

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus teeb tsa ib cov Tswv Qhia Liab nrog nws ua hauj lwm thiab muaj tus thawj coj ntawm lub Cheeb Koom Txoos yam tsawg 2 leeg uas tsis tau ua Tswv Qhia Liab, xws li Tswv Qhia Claudio Gugerotti uas yog tus Tswv Qhia ntawm Dicastery for the Eastern Churches thiab Tswv Qhia Robert Prevost uas yog tus Tswv Qhia ntawm Dicastery of the Bishops.  

Vaj Qhia muaj Roman Curia thiab cov thawj coj txhua fab uas tau txais kev teeb tsa kom ua Tswv Qhia Liab. Dhau nov lawm Vaj Qhia tseem yuav teeb tsa ib tug thawj coj tshiab los ua tus saib xyuas cov hauj lwm kev ncaj ncees ntawm kev ntseeg. Kev teeb tsa tseem tsis tau muaj thiab tsis paub tseeb tias puas yuav muaj sai sai no, los xyov tus neeg ntawd Vaj Qhia twb xub xaiv tseg lawm. 

Add new comment

5 + 8 =