VAJ QHIA COV LUS HAIS RAU TSOOM PEJ XEEM THAIB

Lub 11 hlis xyoo 2019 tsaib no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau tuaj tsham Thaib teb, nws coj kev zoo siab tuaj rau tsoom pej xeem Thaib thiab cov neeg txawv teb chaws uas nyob Thaib teb. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nrog cov tseem hwv Thaib sib fim thiab hais 8 nqe lus no rau tsoom pej xeem Thaib.
(1) Vaj Qhia zoo siab uas Thaib teb tau muaj kev xaiv tsa dhau mus yam zoo, thiab vam tias kev xaiv tsa no yuav yog ib kauj ruam uas coj tsoom pej xeem Thaib nyob hauv txoj kev twj lij thiab thaj yeeb.
(2) Cov teeb meem nyob ntiaj teb zim txwv no, yog teeb meem loj nyob thoob ntiaj teb thiab yuav ua rau neeg muaj kev kub ntxhov. Li ntawd, Vaj Qhia thov kom tsoom pej xeem sib koom siab los sib pab daws cov teeb meem no.
(3) Zim txwv no tib neeg saib kev lag luam thiab nyiaj txiag loj dua, ces sawv daws tsis nco qab txog fab ntsuj plig thiab saib tib neeg tsis muaj nqis lawm. Tab sis yog peb txawj sib hwm thiab ntsia pom qhov muaj nqis ntawm tib neeg, mas yuav ua kom lub ntiaj teb no zoo tuaj thiab zoo rau cov neeg yav tom ntej.
(4) Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Thaib teb yuav pab txhawb nqa thiab txuag txhua yam kom yog Thaib tug. Sawv daws yuav tab meeg ntsib thiab lees txais txhua yam, yuav tsis yig thiab zoo siab mloog cov neeg pluag lub suab hu kom sawv daws tau dim ntawm kev txom nyem, kev siv dag zog thiab kev tsis ncaj ncees.
(5) Thaib teb yog ib lub teb chaws twj lij, kev twj lij yuav tshwm sim tuaj, yog los ntawm kev sib nyiam sib hlub thiab sib hwm. Ua kom txhua yam ncaj ncees tuaj thiab tsis sib caij tsuj. Vim li ntawd, tsoom pej xeem sawv daws thiaj yuav tsum txawj ntaub txawj ntawv, muaj hauj lwm ua thiab paub txog kev noj qab haus huv. Txhua yam no yog ua kom neeg txawj sib txhim kho thiab nyob mus ib txhis.
(6) Kev ua neeg thoj nam, teeb meem tsis yog qhov loj ntawm kev ua neeg thoj nam. Tab sis teeb meem kev ua neeg thoj nam yog los ntawm kev nyob kev noj thiab kev tsis ncaj ncees. Vim li ntawd, sawv daws yuav tsum txawj sib hwm thiab sib pab daws cov teeb meem uas ua kom neeg khiav tawm mus txawv teb chaws. Tab txawm muaj kev tsiv teb tsaws chaw, tsis kav yuav tiv thaiv kom txhob muaj teeb meem thiab saib xyuas kom zoo txog kev tu dej av.
(7) Xyoo no yog txwm 30 xyoo hais txog txoj cai pov hwm cov me nyuam yaus, ces yog ib lub zoo caij uas sawv daws yuav tau muab siab rau ua thiab ua kom sai, kom tau pab txuag tib neeg txoj sia. Ua kom tsoom tub ntxhais hluas tej siab ntsws txawj loj hlob thiab muaj lub tswv yim ntse, kom tsoom tub ntxhais hluas lawv muaj meej mom rau lub neej yav tom ntej.
(8) Zim txwv no yam uas tib neeg feem coob xav tau tshaj, mas yog ua kom muaj kev sib nyiam sib hlub thiab haum pheej. Yog leej twg muab siab rau ua kom muaj kev sib nyiam sib hlub thiab haum pheej, muaj kev sib koom siab ua ib pab ib pawg. Mas txhais tias tus neeg ntawd tau yam zoo rau tsoom pej xeem.
Peb yuav khaws Vaj Qhia cov lus no tseg, thiab sib pab tsim kev thaj yeeb raws li Vaj Qhia hais.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

 

Add new comment

2 + 8 =