UA HMOOV TSUJ XEEB COV TSEV NEEG

Lub tsev teev Ntuj Sacred Heart ua hmoov tsuj xeeb sib xyaws hnub tim 22 lub 6 hli tag los, kom tau pib lub caij cov tsev neeg 5 hnub nyob hauv lub nroog Nkos Tas Khis Nas Npas nyob Mas Les Xias teb.

Muaj tus Tswv Qhia John Wong John Wong Sukau uas nyob Nkos Tas Khis Nas Npas ua tus tswv cuab ntawm lub rooj sab laj cov Tswv Qhia nyob Mas Les Xias thiab Nplus Nes. Nws yog tus coj lub thaj txi Ntuj ntawm cov tsev neeg, cov neeg ntseeg thiab cov Tswv Qhia huv si.

Muaj cov sawv cev tuaj ntawm 120 lub teb chaws tuaj sib sau ua ke tham txog cov tsev neeg zaum tim 10 li ntawm 2,000 tawm leej nyob Los Mas.

Ua ke ntawd cov Cheeb Koom Txoos nyob txhua txhia qhov chaw thoob ntiaj teb kuj koom tsuj xeeb nrog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus.

Yuav muaj kev sib sau ua hmoov ua ke 5 hnub sib law txij hnub tim 22 txog 26 lub 6 hli tag los. Muaj kev qhib Zoom sib ntsib thiab Hybrid yog thawj zaug nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Keningau thiab Sandakan.

Add new comment

11 + 6 =