TXIV PLIG SWAMY TUAG NYOB HAUV NKUAJ

(Asianews photo)

Txiv Plig Swamy tuag nyob hauv nkuaj thiab nws raug ntes kaw nkuaj 9 lub hlis. Nws raug lub txim tias koom tes nrog cov haiv neeg tsawg tsim kev kub ntxhov.

Tam sim no Txiv Plig Swamy muaj 84 xyoos.

Thaum lub 5 hlis, lub tsev txiav txim tau muab Txiv Plig rho tawm hauv lub nkuaj Tas Los Ntsas mus kho mob nyob hauv tsev kho mob Holy Family, hauv lug nroog Moos Npais, vim nws lub cev tsis muaj zog.

Tom qab ntawd Txiv Plig Swamy tus mob heev zuj zus, ces cov kws kho mob thiaj muab nws coj mus pw kem tsev ICU. Cov ntaub ntawv thov kom tso nws, tseem nyob ntawm lub tsev txiav txim, tab sis nws tuag ua ntej lawm.

Txiv Plig Stanislaus uas nyob hauv lub xeev D’Sauza yog lub xeev Yes Xus Is tawm los tshaj tawm txog lub moo tuag ntawm Txiv Plig Swamy. “Peb mob hauv lub siab, thiab tag txoj kev cia siab, peb thov sam hwm Txiv Plig Swamy. Nws tau tag sim neej hnub tim 5 lub 7 hli 2021”

Xyoo 2018, Txiv Plig Swamy thiab 15 leej neeg raug liam lub txim tias lawv nyiag nrog cov neeg ntxeev siab sib txuas lus. Tab sis Txiv Plig Swamy tsis lees cov lus iab hiam ntawd, vim cov lus ntawd yog ib co lus dag. Yog vim Txiv Plig Swamy tsis lees lub txim, ces lub tsev txiav txim thiaj tsis pom qab txiav txim thiab laug sij hawm los txog hnub nws tuag. Thaum Txiv Plig Swamy yuav tuag, mas nws tsis kam mus tuag nyob hauv cov tseem hwv lub tsev kho mob, nws hais tias nws thov mus tuag nyob ntawm cov neeg ntseeg xub ntiag.

Add new comment

1 + 0 =